Kalendari i vrojtimeve 2023

Vrojtimet e Besimit

Njësia që kryen vrojtimin në terren: INSTAT

01 shkurt 2023
Vrojtimet e Besimit janar 2023
01 mars 2023
Vrojtimet e Besimit shkurt 2023
03 prill 2023
Vrojtimet e Besimit mars 2023
02 maj 2023
Vrojtimet e Besimit prill 2023
01 qershor 2023
Vrojtimet e Besimit maj 2023
03 korrik 2023
Vrojtimet e Besimit qershor 2023
01 gusht 2023
Vrojtimet e Besimit korrik 2023
01 shtator 2023
Vrojtimet e Besimit gusht 2023
02 tetor 2023
Vrojtimet e Besimit shtator 2023
01 nëntor 2023
Vrojtimet e Besimit tetor 2023
01 dhjetor 2023
Vrojtimet e Besimit nëntor 2023
05 janar 2024
Vrojtimet e Besimit dhjetor 2023

Vrojtimet e Aktivitetit Kreditues

Njësia që kryen vrojtimin në terren: Banka e Shqipërisë
20 janar 2023
Aktiviteti Kreditues T4 - 2023
20 prill 2023
Aktiviteti Kreditues T1 – 2023
20 korrik 2023
Aktiviteti Kreditues T2 - 2023
20 tetor 2023
Aktiviteti Kreditues T3 - 2023