BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PËR SHTYP
Mbi kërkesën për marrjen e licencës për të ushtruar aktivitet bankar

Data e publikimit: 16.01.2003

 

Në Bankën e Shqipërisë është paraqitur kërkesa dhe dokumentacioni i plotësuar sipas kërkesave të rregullores ""Për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë" për licencimin e subjektit të propozuar "Banka Credins" sh.a.

Aksionerët e bankës së propozuar janë:

 • Credins sh.a.
 • Aleksandër Pilo
 • Muhamet Malo
 • Artan Santo
 • Renis Tërshana
 • Monika Milo
 • MaltinKorkuti
 • Shpk "Bushati"
 • Asllan Grezda
 • Sejdin Zere
 • Elena Daci
 • Leonat Koco

   

Administratorët e bankës propozohet të jenë :

-Anëtarët e këshillit drejtues:

Maltin Korkuti-kryetar
Ilirian Bushati- zv.kryetar
Artan Santo
Monika Milo
Skënder Dishani
Artan Hajdari

-Anëtarët e komitetit të kontrollit:

Robert Lukaj
Eva Pango
Ismail Xhafa

-Dy drejtuesit kryesorë ekzekutivë:

Artan Santo- Drejtor i Përgjithshëm
Monika Milo dhe Maltin Korkuti - Zv.Drejtorë të Përgjithshëm

Banka e Shqipërisë është në procesin e shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur.

Ky njoftim bëhet në zbatim të rregullores "Për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë", miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr.71, datë 11.09.2002.