BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PËR SHTYP
Vendimet e politikës monetare

Data e publikimit: 01.08.2018

 

Sot, më 1 gusht 2018, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi Raportin e Politikës Monetare. Pasi diskutoi mbi zhvillimet ekonomike e monetare në vend dhe mbi ecurinë e pritur të tyre, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi:

  • të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 1.00%
  • të mbajë të pandryshuar normën e interesit të depozitës njëditore në Bankën e Shqipërisë në nivelin 0.10%
  • të mbajë të pandryshuar normën e interesit të kredisë njëditore në Bankën e Shqipërisë në nivelin 1.90%

Gjithashtu, Këshilli Mbikëqyrës gjykoi të nevojshme vazhdimin e programit të blerjes së valutës në tregun e brendshëm valutor, me synim frenimin e mbiçmimit të shpejtë të kursit të këmbimit, në funksion të respektimit të objektivit të stabilitetit të çmimeve.