Raporti i Stabilitetit Financiar për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2012

Authori: Departamenti i Statistikave
Data e prodhimit: 03.05.2013
Data e shtypjes: 03.05.2013
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raporti i Stabilitetit Financiar
Ky është numri i nëntë i Raportit të Stabilitetit Financiar, një dokument i Bankës së Shqipërisë që publikohet dy herë në vit. Qëllimi i raportit është identifikimi dhe vlerësimi i rreziqeve me të cilat ndeshet sistemi financiar dhe infrastruktura e tij, për t’i dhënë autoriteteve publike mundësinë që të identifikojnë masat përkatëse për korrigjimet e nevojshme. Në hyrje të dokumentit është vendosur Deklarata e Stabilitetit Financiar, publikimi i së cilës çdo gjashtë muaj është një kërkesë ligjore.(Përditësim teknik i grafikëve 9.1 dhe 9.2 në faqen 79 më 4.07.2013).