Raporti i Stabilitetit Financiar për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2017

Raporti i Stabilitetit Financiar për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2017
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 26.04.2018
Data e shtypjes: 26.04.2018
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raporti i Stabilitetit Financiar
Ky është numri i 19-të i Raportit të Stabilitetit Financiar, një dokument i Bankës së Shqipërisë që publikohet dy herë në vit. Qëllimi i raportit është identifikimi dhe vlerësimi i rreziqeve me të cilat ndeshet sistemi financiar dhe infrastruktura e tij, për t’i dhënë autoriteteve publike mundësinë që të identifikojnë masat përkatëse për korrigjimet e nevojshme. Në hyrje të dokumentit është vendosur Deklarata e Stabilitetit Financiar, e cila, sipas kërkesës së ligjit, duhet të publikohet çdo gjashtë muaj.