Raporti i Stabilitetit Financiar për gjashtëmujorin e parë të vitit 2012

Authori: Departamenti i Stabilitetit Financiar
Data e prodhimit: 08.11.2012
Data e shtypjes: 08.11.2012
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raporti i Stabilitetit Financiar
Ky është numri i tetë i Raportit të Stabilitetit Financiar, një dokument i Bankës së Shqipërisë që publikohet dy herë në vit. Qëllimi i raportit është identifikimi dhe vlerësimi i rreziqeve me të cilat ndeshet sistemi financiar dhe infrastruktura e tij, për t’i dhënë autoriteteve publike mundësinë që të identifikojnë masat përkatëse për korrigjimet e nevojshme. Në hyrje të dokumentit është vendosur Deklarata e Stabilitetit Financiar, publikimi i së cilës çdo gjashtë muaj është një kërkesë ligjore.