Raporti i Stabilitetit Financiar për gjashtëmujorin e parë të vitit 2013

Authori: Departamenti i Stabilitetit Financiar
Data e prodhimit: 11.10.2013
Data e shtypjes: 11.10.2013
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raporti i Stabilitetit Financiar
Është një dokument që analizon zhvillimet me rëndësi të sistemit financiar gjatë një periudhe gjashtëmujore dhe evidenton faktorët që përfaqësojnë rrezik sistemik. Ai bën identifikimin dhe vlerësimin e rreziqeve me të cilat ndeshet sistemi financiar dhe infrastruktura e tij, për t'i dhënë autoriteteve publike mundësinë që të identifikojnë masat përkatëse për korrigjimet e nevojshme. Për hartimin e raportit, shfrytëzohen të dhëna që disponohen në Bankën e Shqipërisë, si dhe shkëmbehet informacion me autoritete të tjera që mbikëqyrin veprimtarinë e tregut financiar. RSF u publikua për herë të parë në 2008 me një frekuencë njëvjeçare dhe duke filluar nga viti 2010, ai do të publikohet dy herë në vit.