Seri Kohore

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA TE FINANCAVE TE QEVERISE
Përshkrimi: Shpenzimet sipas klasifikimit funksional (COFOG 10 grupe)
Institucioni: Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MF&E)
Metodologjia: Shpenzimet funksionale të qeverisë janë sipas klasifikimit COFOG (Classification of the Functions of Government). Prej vitit 2007 ky klasifikim është në 10 grupe shpenzimesh funksionale. Zëri "Shpenzime të tjera" përfshin shpenzimet e tjera jashtë 10 grupeve. Të dhënat janë në milionë lekë, progresive brenda vitit dhe rifreskohen sipas rishikimit të institucionit burim. Të dhënat para vitit 2007 mund ti gjeni në tabelën "Shpenzimet sipas klasifikimit funksional (COFOG 14 grupe)".

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
I Shpenzimet totale
    1 Shërbimet e përgjithshme publike
    2 Mbrojtja
    3 Rendi dhe siguria publike
    4 Çështjet ekonomike
    5 Mbrojtja e mjedisit
    6 Strehimi dhe komoditetet e komunitetit
    7 Shëndetësia
    8 Argëtimi, kultura dhe çështjet fetare
    9 Arsimi
    10 Mbrojtja sociale
    Shpenzime të tjera

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org