Seri Kohore

Periudha: Vjetore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA TE FINANCAVE TE QEVERISE » ARKIVA
Përshkrimi: Borxhi i jashtëm afatgjatë i Shqipërisë
Institucioni: Ministria e Financave
Metodologjia: Borxhi i jashtëm afatgjatë i Shqipërisë përfshin borxhin e jashtëm shtetëror dhe shtetëror të garantuar. Të dhënat janë në mijë usd, progresive, në fund të periudhës. Në tabelë nuk përfshihet kredia e FMN-së. Viti 2000 përfshin të dhënat për periudhën 1991-2000.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
NFD Borxhi i jashtëm neto
    1 Tërheqjet
    2 Pagesat e borxhit
       2.1 Principali
       2.2 Interesi
    3 Borxhi i nënshkruar i pa tërhequr

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org