Seri Kohore

Periudha: 3Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA BANKARE
Përshkrimi: Aktivet - Struktura për sistemin bankar (në milionë lekë)
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Pasqyrojnë llogaritë kryesore të mjeteve të zotëruara nga sistemi bankar Veprimet me klientët (kredia), periudha 1998 - 2001 tregon vlerën neto të tyre ndërsa viti 2002 e në vazhdim tregon vlerën bruto.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 TOTALI I AKTIVEVE
    11 VEPRIME ME THESARIN DHE NDËRBANKARE
       111 Mjete monetare
       112 Marrëdhënie me Bankën Qëndrore
          1121 Rezerva të detyrueshme në Bankën Qëndrore
          1122 Të tjera
       113 Bono thesari dhe bono të tjera të pranueshme për rifinancim nga BQ
          1131 Bono thesari
          1132 Bono të tjera të pranueshme për rifinancim
          1133 Fonde rezervë për zhvlerësimin e bonove të përshtatëshme për rifinancim me BQ
       114 Marrëdhënie me bankat, institucionet e kreditit dhe institucionet e tjera financiare
          1141 Llogari rrjedhese
          1142 Depozita në banka, institucione krediti dhe inst.tjera financiare
          1143 Hua
          1144 Të tjera
    13 VEPRIMET ME KLIENTËT (bruto)
       131 Hua dhënë sektorit privat dhe individëve
          1311 Hua afatshkurtër
          1312 Hua afatmesme
          1313 Hua afatgjatë
          1314 Hua për prona të patundshme
          1315 Kontrata qeraje
       132 Hua dhënë administratës publike
          1321 Llogari rrjedhëse
          1322 Hua
          1323 Llogari të tjera
       133 Llogari të tjera të klientëve
    14 VEPRIMET ME LETRAT ME VLERË
       141 Letra me vlere me të ardhura fikse
       142 Letra me vlere me të ardhura të ndryshueshme
       143 Letra me vlere të blera & shitura sipas marëveshjeve të riblerjes
       144 Kolaterali i paguar
       145 Primet e marra
       146 Derivativë financiarë
    15 FONDE REZERVË TË KRIJUARA
       151 Fonde rezervë për mbulimin e humbjeve nga huatë (kryegjëja)
       152 Fonde rezervë për mbulimin e humbjeve nga huatë (interesi i përllogaritur)
       153 Fonde rezervë për investime
    16 MJETE TË TJERA
       161 Mjete të tjera
       162 Veprime si agjent
       163 Llogari marrëdhëniesh
       164 Llogari pezull, të diferencave dhe të pozicionit
          1641 Llogari pezull
          1642 Llogari pozicioni
       165 Tatim i vlerës së shtuar
    17 MJETE TË QËNDRUESHME
       171 Investime në pjesëmarrje
       172 Filialet
       173 Mjete të qëndrueshme (neto)
    18 INTERESA TË PËRLLOGARITURA
       181 Interesa të llogaritura (Klasa 1)
       182 Interesa të llogaritura (Klasa 2)
       183 Interesa të llogaritura (Klasa 3)
A Totali i aktiveve në valutë
B Totali i aktiveve jorezidente
C Teprica e kredisë neto (së bashku me interesat e llogaritura)
D Teprica e kredisë bruto (së bashku me interesat e llogaritura)

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org