Seri Kohore

Periudha: 3Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA BANKARE
Përshkrimi: Pasivet - Struktura për sistemin bankar (në milionë lekë)
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Pasqyrojnë llogaritë kryesore të detyrimeve dhe kapitalit të sistemit bankar.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 TOTALI I PASIVEVE
    11 VEPRIME ME THESARIN DHE NDËRBANKARE
       111 Banka Qëndrore
       112 Bono thesari & bono të tjera të pranueshme
       113 Llogari rrjedhëse
       114 Depozita nga bankat, inst.Financiare
       115 Hua
       116 Të tjera
    12 VEPRIME ME KLIENTET
       121 Administrata publike
          1211 Llogari rrjedhëse
          1212 Depozita pa afat
          1213 Depozita me afat
          1214 Hua
          1215 Të tjera
       122 Sektori privat
          1221 Llogari rrjedhëse
          1222 Depozita pa afat
          1223 Depozita me afat
          1224 Të tjera
          1225 Certifikata depozitash
    13 VEPRIME ME LETRAT ME VLERË
       131 Borxhe të përfaqësuara nga letrat me vlerë
       132 Letra me vlerë të blera dhe të shitura me REPO
       133 Garanci për veprime me letrat me vlerë
       134 Prime për instrumentat financiare
       135 Derivativë financiarë
    14 DETYRIME TË TJERA
       141 Detyrime të tjera
       142 Veprime si agjent
       143 Llogari marëdhëniesh
       144 Llogari pezull të diferencave dhe pozicionit
          1441 Llogari diferencash
          1442 Llogari pozicioni
       145 Tatim i vlerës së shtuar
    15 BURIMET E PËRHERSHME
       151 Ndihma dhe financimi publik
       152 Fonde rezervë specifike
          1521 Fonde rezervë për rreziqe dhe shpenzime
          1522 Fonde rezervë specifike
       153 Borxh i varur
       154 Kapitali i vet i aksionerëve
          1541 Kapitali i paguar
          1542 Primet e aksioneve
          1543 Rezervat
          1544 Diferencë rivlerësimi
          1545 Fitimet e pashpërndara ose humbja
          1546 Fitimi (humbja) i vitit në vazhdim
    16 INTERESA TË PËRLLOGARITURA
       161 Interesa të llogaritura (Kodi 11)
       162 Interesa të llogaritura (Kodi 12)
       163 Interesa të llogaritura (Kodi 13)
       164 Interesa të llogaritura (Kodi 15)
A Totali i pasiveve në valutë
B Totali i pasiveve jorezidente

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org