Seri Kohore

Periudha: 3Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA BANKARE
Përshkrimi: Struktura e kapitalit aksioner në terma relative (në %)
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Llogaritja është bërë duke vënë në raport cdo zë të kapitalit me totalin e kapitalit aksioner.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1. Kapitali i vet aksioner
1.1 Kapitali i paguar
1.2 Primet e aksioneve
1.3 Rezervat
1.4 Diference rivlerësimi
1.5 Fitimet e pashpërndara ose humbja
1.6 Fitimi (humbja) e vitit në vazhdim

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org