Seri Kohore

Periudha: 3Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA MONETARE » TË DHËNA TË KORPORATAVE TË TJERA FINANCIARE
Përshkrimi: Paraqitja e korporatave të tjera financiare
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare përmban të dhënat për insitucionet financiare jobanka, kompanitë e sigurimit, fondet e pensionit, fondet e investimit dhe ndihmësit e tjerë financiarë. Treguesit janë paraqitur në përputhje me "Metodikën e statistikave monetare dhe financiare", Banka e Shqipërisë, Korrik 2003. Të dhënat paraqiten në milionë lekë.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Mjetet Valutore Neto
    1.1 Pretendime ndaj jorezidentëve
       1.1.1 Monedha dhe kartmonedha në valutë
       1.1.2 Depozita
       1.1.3 Letra me vlerë
       1.1.4 Hua
       1.1.5 Aksione dhe kapital tjeter
       1.1.6 Rezervat teknike te sigurimit
       1.1.7 Pretendime te tjerandaj jorezidentëve
    1.2 Minus: Detyrime ndaj jorezidentëve
       1.2.1 Depozita
       1.2.2 Hua
       1.2.3 Detyrime të tjera ndaj jorezientëve
2 Mjetet e Brendshme
    2.1 Pretendime ndaj korporatave depozituese
       2.1.1 Monedha dhe kartmonedha në lekë
       2.1.2 Depozita
       2.1.3 Hua
       2.1.4 Aksione dhe kapital tjetër
    2.2 Pretendime neto ndaj qeverisë qendrore
       2.2.1 Pretendimet ndaj qeverisë qendrore
          2.2.1.1 Letra me vlerë
       2.2.2 Minus: Detyrime ndaj qeverisë qendrore
          2.2.2.1 Hua
    2.3 Pretendimet ndaj korporatave jofinanciare publike
    2.4 Pretendimet ndaj korporatave të tjera jofinanciare
    2.5 Pretendime ndaj sektorëve të tjerë rezidentë
3 Depozita në korporatat e tjera financiare
    3.1 Depozita të korporatave depozituese
    3.2 Depozita të korporatave të tjera jofinanciare
    3.3 Depozita të sektorëve të tjerë rezidentë
4 Letrat me vlerë te ndryshme nga aksionet
    4.1 Jorezidentët
    4.2 Sektorë të tjerë rezidentë
5 Huate e marra nga korporatat e tjera financiare
    5.1 Hua te marra nga korporatat depozituese
    5.2 Hua te marra nga korporata jofinanciare
    5.3 Hua te marra nga sektorë të tjerë rezidentë
6 Aksione dhe instrumente të tjerë të kapitalit
7 Detyrime të tjera neto
    7.1 Detyrime të tjera
    7.2 Minus Mjete të tjera
8 Axhustimi i konsolidimit

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org