Seri Kohore

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA MONETARE » TË DHËNA TË KORPORATAVE DEPOZITUESE
Përshkrimi: Bilanci sektorial i korporatave të tjera depozituese
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Bilanci sektorial i korporatave të tjera depozituese përmban të dhënat për bankat e nivelit të dytë dhe shoqeritë e kursim-kreditit (SHKK). Treguesit janë paraqitur sipas kuadrit të bilancit sektorial të korporatave të tjera depozituese të përshkruar në "Metodikën e statistikave monetare dhe financiare", Banka e Shqipërisë, Korrik 2003. Të dhënat paraqiten në milionë lekë.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Mjetet
    1.1 Mjetet financiare
       1.1.1 Monedha dhe kartmonedha në lekë
       1.1.2 Monedha dhe kartmonedha në valutë të huaj
       1.1.3 Depozita të transferueshme
          1.1.3.1 Në lekë
             1.1.3.1.1 Jorezidentët
             1.1.3.1.2 Banka e Shqipërisë
             1.1.3.1.3 Korporatat e tjera depozituese
             1.1.3.1.4 Korporatat e tjera financiare
          1.1.3.2 Në valutë të huaj
             1.1.3.2.1 Jorezidentët
             1.1.3.2.2 Banka e Shqipërisë
             1.1.3.2.3 Korporatat e tjera depozituese
             1.1.3.2.4 Korporatat e tjera financiare
       1.1.4 Depozita të tjera
          1.1.4.1 Në lekë
             1.1.4.1.1 Jorezidentët
             1.1.4.1.2 Banka e Shqipërisë
             1.1.4.1.3 Korporatat e tjera depozituese
             1.1.4.1.4 Korporatat e tjera financiare
          1.1.4.2 Në valutë të huaj
             1.1.4.2.1 Jorezidentët
             1.1.4.2.2 Banka e Shqipërisë
             1.1.4.2.3 Korporatat e tjera depozituese
             1.1.4.2.4 Korporatat e tjera financiare
       1.1.5 Letra me vlerë të ndryshme nga aksionet
          1.1.5.1 Jorezidentët
          1.1.5.2 Qeveria qendrore
          1.1.5.3 Korporata të tjera jofinanciare
       1.1.6 Huatë (kreditë)
          1.1.6.1 Jorezidentët
          1.1.6.2 Banka e Shqipërisë
          1.1.6.3 Korporatat e tjera depozituese
          1.1.6.4 Korporatat e tjera financiare
          1.1.6.5 Qeveria qendrore
          1.1.6.6 Qeveria lokale dhe administrata publike
          1.1.6.7 Korporata publike jofinanciare
          1.1.6.8 Korporata të tjera jofinanciare
          1.1.6.9 Sektorë të tjerë rezidentë
       1.1.7 Aksionet dhe kapital tjetër
          1.1.7.1 Jorezidentë
          1.1.7.2 Rezidentë
       1.1.8 Derivativë financiarë
          1.1.8.1 Jorezidentë
          1.1.8.2 Rezidentë
       1.1.9 Llogari të arkëtueshme
    1.2 Mjete jofinanciare
2 Detyrimet
    2.1 Depozita të përfshira në paranë e gjerë
       2.1.1 Depozita të transferueshme
          2.1.1.1 Në lekë
             2.1.1.1.1 Korporatat e tjera financiare
             2.1.1.1.2 Qeveria lokale dhe administrata publike
             2.1.1.1.3 Korporatat publike jofinanciare
             2.1.1.1.4 Korporatat e tjera jofinanciare
             2.1.1.1.5 Sektorë të tjerë rezidentë
          2.1.1.2 Në valutë të huaj
             2.1.1.2.1 Korporatat e tjera financiare
             2.1.1.2.2 Qeveria lokale dhe administrata publike
             2.1.1.2.3 Korporatat publike jofinanciare
             2.1.1.2.4 Korporatat e tjera jofinanciare
             2.1.1.2.5 Sektorë të tjerë rezidentë
       2.1.2 Depozita të tjera
          2.1.2.1 Në lekë
             2.1.2.1.1 Depozita me likuiditet të lartë
             2.1.2.1.2 Të tjera
          2.1.2.2 Në valutë të huaj
             2.1.2.2.1 Korporatat e tjera financiare
             2.1.2.2.2 Qeveria lokale dhe administrata publike
             2.1.2.2.3 Korporatat publike jofinanciare
             2.1.2.2.4 Korporatat e tjera jofinanciare
             2.1.2.2.5 Sektorë të tjerë rezidentë
    2.2 Depozita të papërfshira në paranë e gjerë
       2.2.1 Depozita të transferueshme
          2.2.1.1 Në lekë
             2.2.1.1.1 Jorezidentët
             2.2.1.1.2 Banka e Shqipërisë
             2.2.1.1.3 Korporatat e tjera depozituese
             2.2.1.1.4 Qeveria qendrore
          2.2.1.2 Në valutë të huaj
             2.2.1.2.1 Jorezidentët
             2.2.1.2.2 Banka e Shqipërisë
             2.2.1.2.3 Korporatat e tjera depozituese
             2.2.1.2.4 Qeveria qendrore
       2.2.2 Depozita të tjera
          2.2.2.1 Në lekë
             2.2.2.1.1 Jorezidentët
             2.2.2.1.2 Banka e Shqipërisë
             2.2.2.1.3 Korporatat e tjera depozituese
             2.2.2.1.4 Korporatat e tjera financiare
             2.2.2.1.5 Qeveria qendrore
             2.2.2.1.6 Qeveria lokale dhe administrata publike
             2.2.2.1.7 Korporatat publike jofinanciare
             2.2.2.1.8 Korporatat e tjera jofinanciare
             2.2.2.1.9 Sektorë të tjerë rezidentë
          2.2.2.2 Në valutë të huaj
             2.2.2.2.1 Jorezidentët
             2.2.2.2.2 Banka e Shqipërisë
             2.2.2.2.3 Korporatat e tjera depozituese
             2.2.2.2.4 Korporatat e tjera financiare
             2.2.2.2.5 Qeveria qendrore
             2.2.2.2.6 Qeveria lokale dhe administrata publike
             2.2.2.2.7 Korporatat publike jofinanciare
             2.2.2.2.8 Korporatat e tjera jofinanciare
             2.2.2.2.9 Sektorë të tjerë rezidentë
    2.3 Letrat me vlerë të ndryshme nga aksionet
       2.3.1 Në lekë
          2.3.1.1 Korporata të tjera jofinanciare
          2.3.1.2 Sektorë të tjerë rezidentë
       2.3.2 Në valutë të huaj
          2.3.2.1 Korporata të tjera jofinanciare
          2.3.2.2 Sektorë të tjerë rezidentë
    2.4 Huatë
       2.4.1 Jorezidentët
       2.4.2 Banka e Shqipërisë
       2.4.3 Korporata të tjera depozituese
       2.4.4 Korporatat e tjera financiare
       2.4.5 Qeveria qendrore
       2.4.6 Qeveria lokale dhe administrata publike
       2.4.7 Korporatat publike jofinanciare
       2.4.8 Korporatat e tjera jofinanciare
       2.4.9 Sektorë të tjerë rezidentë
    2.5 Derivativë financiarë
       2.5.1 Jorezidentët
       2.5.2 Rezidentët
    2.6 Llogari të pagueshme
    2.7 Aksione dhe instrumente të tjerë të kapitalit
       2.7.1 Nga të cilat: rezerva rivlerësimi

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org