Seri Kohore

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA MONETARE » TË DHËNA TË KORPORATAVE DEPOZITUESE
Përshkrimi: Paraqitja monetare e bankës qendrore
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Paraqitja monetare e bankës qendrore kompilohet në bazë të rregjistrimeve kontabël të Bankës së Shqipërisë. Treguesit janë paraqitur sipas kuadrit të paraqitjes së bankës qendrore të përshkruar në "Metodikën e statistikave monetare dhe financiare", Banka e Shqipërisë, Korrik 2003.Të dhënat paraqiten në milionë lekë. Të dhënat paraqiten në milionë lekë. Në Shkurt 2018 insitucioni ASD është riklasifikuar në sektorin e Qeverisë Qendrore.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Mjete valutore neto
    1.1 Pretendime ndaj jorezidentëve
       1.1.1 Ari monetar dhe SDR
       1.1.2 Monedha dhe kartmonedha në valutë
       1.1.3 Depozita
       1.1.4 Letra me vlerë të jorezidentëve
       1.1.5 Derivativë financiarë
       1.1.6 Llogari të tjera
    1.2 Minus: Detyrime ndaj jorezidentëve
       1.2.1 Depozita
       1.2.2 Hua
       1.2.3 Llogari të tjera
2 Mjetet e brendshme
    2.1 Pretendimet neto ndaj qeverisë qendrore
       2.1.1 Pretendime ndaj qeverisë qëndrore
          2.1.1.1 Letra me vlerë
          2.1.1.2 Hua
          2.1.1.3 Llogari të tjera
       2.1.2 Minus: Detyrime ndaj qeverisë qendrore
          2.1.2.1 Depozita
          2.1.2.2 Hua
          2.1.2.3 Llogari të tjera
    2.2 Pretendime ndaj korporatave të tjera depozituese
       2.2.1 Depozita
       2.2.2 Hua
       2.2.3 Llogari të tjera
    2.3 Pretendime ndaj korporatave të tjera financiare
    2.4 Pretendime ndaj korporatave jofinanciare publike
    2.5 Pretendime ndaj korporatave të tjera jofinanciare
    2.6 Pretendimet ndaj sektorëve të tjerë rezidentë
3 Baza monetare
    3.1 Paraja në qarkullim
    3.2 Detyrime ndaj korporatave të tjera depozituese
       3.2.1 Depozita të transferueshme
       3.2.2 Depozita të tjera
    3.3 Depozita të përfshira në paranë e gjerë
       3.3.1 Depozita të transferueshme në lekë
          3.3.1.1 Sektorë të tjerë rezidentë
          3.3.1.2 Korporata të tjera financiare
       3.3.2 Depozita me afat në lekë
          3.3.2.1 Korporata të tjera financiare
       3.3.3 Depozita me afat në valutë
          3.3.3.1 Korporata të tjera financiare
4 Depozita të papërfshira në paranë e gjërë
    4.1 Korporata të tjera financiare
    4.2 Korporata jofinanciare publike
    4.3 Korporata të tjera jofinanciare
    4.4 Sektorë të tjerë rezidentë
    4.5 Korporata të tjera depozituese
5 Huatë
    5.1 Korporata të tjera depozituese
6 Llogari të pagueshme
    6.1 Korporata të tjera financiare
    6.2 Korporata jofinanciare publike
    6.3 Korporata të tjera jofinanciare
    6.4 Korporata të tjera depozituese
    6.5 Sektorë të tjerë rezidentë
7 Të tjera neto
    7.1 Detyrime të tjera
    7.2 Minus: Mjete të tjera
8 Aksione dhe instrumente të tjerë të kapitalit
    8.1 Nga të cilat: rezerva rivlerësimi

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org