Seri Kohore

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA MONETARE » TË DHËNA TË KORPORATAVE DEPOZITUESE
Përshkrimi: Paraqitja monetare e korporatave depozituese
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Paraqitja monetare e korporatave depozituese përmban të dhënat për korporatat e tjera depozituese (KTD), ku përfshihen bankat e nivelit të dytë dhe shoqëritë e kursim-kreditit (SHKK), dhe bankën qendrore (BSh). Treguesit janë paraqitur sipas kuadrit të paraqitjes së korporatave depozituese të përshkruar në "MSMF" Banka e Shqipërisë, Korrik 2003. Të dhënat paraqiten në milionë lekë.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Mjetet valutore neto
    1.1 Pretendime ndaj jorezidentëve
       1.1.1 Pretendime ndaj jorezidentëve-BSh
       1.1.2 Pretendime ndaj jorezidentëve-KTD
    1.2 Minus Detyrime të jorezidentëve
       1.2.1 Detyrime ndaj jorezidentëve-BSh
       1.2.2 Detyrime ndaj jorezidentëve-KTD
2 Mjetet e brendshme
    2.1 Pretendimet neto ndaj qeverisë qendrore
       2.1.1 Pretendime ndaj qeverisë qendrore
          2.1.1.1 Pretendime ndaj qeverisë qendrore-BSh
          2.1.1.2 Pretendime ndaj qeverisë qendrore-KTD
       2.1.2 Minus: Detyrime ndaj qeverisë qendrore
          2.1.2.1 Detyrime ndaj qeverisë qendrore-BSh
          2.1.2.2 Detyrime ndaj qeverisë qendrore-KTD
    2.2 Pretendime ndaj Sektorëve të tjerë
       2.2.1 Pretendime ndaj korporatave të tjera financiare
          2.2.1.1 Pretendime ndaj korporatave të tjera financiare-BSh
          2.2.1.2 Pretendime ndaj korporatave të tjera financiare-KTD
       2.2.2 Pretendime ndaj qeverisë lokale dhe administratës publike
       2.2.3 Pretendime ndaj korporatave jofinanciare publike
          2.2.3.1 Pretendime ndaj korporatave jofinanciare publike-BSh
          2.2.3.2 Pretendime ndaj korporatave jofinanciare publike-KTD
       2.2.4 Pretendime ndaj korporatave të tjera jofinanciare
          2.2.4.1 Pretendime ndaj korporatave të tjera jofinanciare-BSh
          2.2.4.2 Pretendime ndaj korporatave të tjera jofinanciare-KTD
       2.2.5 Pretendime ndaj Sektorëve të tjerë rezidentë
          2.2.5.1 Pretendime ndaj Sektorëve të tjerë rezidentë-BSh
          2.2.5.2 Pretendime ndaj Sektorëve të tjerë rezidentë-KTD
3 Detyrimet e parasë së gjerë
    3.1 Paraja jashtë Korporatave Depozituese
    3.2 Depozita të transferueshme
       3.2.1 Në lekë
          3.2.1.1 Qeveria lokale dhe administrata publike
          3.2.1.2 Korporata të tjera financiare
          3.2.1.3 Korporata jofinanciare publike
          3.2.1.4 Korporata të tjera jofinanciare
          3.2.1.5 Sektorë të tjerë rezidentë
       3.2.2 Në valutë
          3.2.2.1 Qeveria lokale dhe administrata publike
          3.2.2.2 Korporata të tjera financiare
          3.2.2.3 Korporata jofinanciare publike
          3.2.2.4 Korporata të tjera jofinanciare
          3.2.2.5 Sektorë të tjerë rezidentë
    3.3 Depozita të tjera
       3.3.1 Në lekë
          3.3.1.1 Depozita Likuide
             3.3.1.1.1 Qeveria lokale dhe administrata publike
             3.3.1.1.2 Korporata të tjera financiare
             3.3.1.1.3 Korporata jofinanciare publike
             3.3.1.1.4 Korporata të tjera jofinanciare
             3.3.1.1.5 Sektorë të tjerë rezidentë
          3.3.1.2 Të tjera
             3.3.1.2.1 Qeveria lokale dhe administrata publike
             3.3.1.2.2 Korporata të tjera financiare
             3.3.1.2.3 Korporata jofinanciare publike
             3.3.1.2.4 Korporata të tjera jofinanciare
             3.3.1.2.5 Sektorë të tjerë rezidentë
       3.3.2 Në valutë
          3.3.2.1 Qeveria lokale dhe administrata publike
          3.3.2.2 Korporata të tjera financiare
          3.3.2.3 Korporata jofinanciare publike
          3.3.2.4 Korporata të tjera jofinanciare
          3.3.2.5 Sektorë të tjerë rezidentë
4 Depozita të papërfshira në paranë e gjerë
    4.1 Qeveria lokale dhe administrata publike
    4.2 Korporata të tjera financiare
    4.3 Korporata jofinanciare publike
    4.4 Korporata të tjera jofinanciare
    4.5 Sektorë të tjerë rezidentë
5 Letrat me vlerë të ndryshme nga aksionet
    5.1 Korporata të tjera jofinanciare
    5.2 Sektorë të tjerë rezidentë
6 Huatë
    6.1 Qeveria lokale dhe administrata publike
    6.2 Korporata të tjera financiare
    6.3 Korporata jofinanciare publike
    6.4 Korporata të tjera jofinanciare
    6.5 Sektorë të tjerë rezidentë
7 Llogari të pagueshme
    7.1 Korporata të tjera Financiare
    7.2 Korporata jofinanciare publike
    7.3 Korporata të tjera jofinanciare
    7.4 Sektorë të tjerë rezidentë
8 Aksione dhe instrumente të tjerë të kapitalit
    8.1 Nga të cilat: rezerva rivlerësimi
9 Të tjera neto
    9.1 Detyrime të tjera
    9.2 Minus: Mjete të tjera
10 Axhustimi i konsolidimit

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org