Seri Kohore

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA MONETARE » TË DHËNA TË KORPORATAVE DEPOZITUESE
Përshkrimi: Paraqitja monetare e korporatave të tjera depozituese
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Paraqitja monetare e korporatave të tjera depozituese përmban të dhënat për bankat e nivelit të dytë dhe shoqeritë e kursim-kreditit (SHKK). Treguesit janë paraqitur sipas kuadrit të paraqitjes së korporatave të tjera depozituese të përshkruar në "Metodikën e statistikave monetare dhe financiare", Banka e Shqipërisë, Korrik 2003. Të dhënat paraqiten në milionë lekë.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Mjetet valutore neto
    1.1 Pretendime ndaj jorezidentëve
       1.1.1 Monedha dhe kartmonedha në valutë
       1.1.2 Depozita
       1.1.3 Letra me vlerë të ndryshme nga aksionet
       1.1.4 Hua
       1.1.5 Aksione dhe kapital tjetër
       1.1.6 Derivativë financiarë
    1.2 Minus: Detyrime ndaj jorezidentëve
       1.2.1 Depozita
       1.2.2 Hua
       1.2.3 Derivativë financiarë
       1.2.4 Detyrime të tjera ndaj jorezientëve
2 Mjetet e brendshme
    2.1 Pretendime ndaj bankës qendore
       2.1.1 Monedha dhe kartmonedha në lekë
       2.1.2 Depozita
       2.1.3 Hua
    2.2 Pretendimet neto ndaj qeverisë qendrore
       2.2.1 Pretendimet ndaj qeverisë qendrore
          2.2.1.1 Letra me vlerë
          2.2.1.2 Hua
       2.2.2 Minus: Detyrime ndaj qeverisë qendrore
          2.2.2.1 Depozita
          2.2.2.2 Hua
          2.2.2.3 Llogari të pagueshme
    2.3 Pretendime ndaj korporatave të tjera financiare
    2.4 Pretendimet ndaj qeverisë lokale dhe administratës publike
    2.5 Pretendimet ndaj korporatave jofinanciare publike
    2.6 Pretendimet ndaj korporatave të tjera jofinanciare
    2.7 Pretendime ndaj sektorëve të tjerë rezidentë
3 Detyrime ndaj bankës qendrore
    3.1 Depozita
    3.2 Hua
4 Depozita të përfshira në paranë e gjerë
    4.1 Depozita të transferueshme
       4.1.1 Në lekë
          4.1.1.1 Korporata të tjera financiare
          4.1.1.2 Qeveria lokale dhe administrata publike
          4.1.1.3 Korporata jofinanciare publike
          4.1.1.4 Korporata të tjera jofinanciare
          4.1.1.5 Sektorë të tjerë rezidentë
       4.1.2 Në valutë
          4.1.2.1 Korporata të tjera financiare
          4.1.2.2 Qeveria lokale dhe administrata publike
          4.1.2.3 Korporata jofinanciare publike
          4.1.2.4 Korporata të tjera jofinanciare
          4.1.2.5 Sektorë të tjerë rezidentë
    4.2 Depozita të tjera
       4.2.1 Në lekë
          4.2.1.1 Depozita Likuide
             4.2.1.1.1 Korporata të tjera financiare
             4.2.1.1.2 Qeveria lokale dhe administrata publike
             4.2.1.1.3 Korporata jofinanciare publike
             4.2.1.1.4 Korporata të tjera jofinanciare
             4.2.1.1.5 Sektorë të tjerë rezidentë
          4.2.1.2 Të tjera
             4.2.1.2.1 Korporata të tjera financiare
             4.2.1.2.2 Qeveria lokale dhe administrata publike
             4.2.1.2.3 Korporata jofinanciare publike
             4.2.1.2.4 Korporata të tjera jofinanciare
             4.2.1.2.5 Sektorë të tjerë rezidentë
       4.2.2 Në valutë
          4.2.2.1 Korporata të tjera financiare
          4.2.2.2 Qeveria lokale dhe administrata publike
          4.2.2.3 Korporata jofinanciare publike
          4.2.2.4 Korporata të tjera jofinanciare
          4.2.2.5 Sektorë të tjerë rezidentë
5 Depozita të papërfshira në paranë e gjerë
    5.1 Korporata të tjera financiare
    5.2 Qeveria lokale dhe administrata publike
    5.3 Korporata jofinanciare publike
    5.4 Korporata të tjera jofinanciare
    5.5 Sektorë të tjerë rezidentë
6 Letrat me vlerë të ndryshme nga aksionet
    6.1 Korporata të tjera jofinanciare
    6.2 Sektorë të tjerë rezidentë
7 Huatë
    7.1 Korporata të tjera financiare
    7.2 Qeveria lokale dhe administrata publike
    7.3 Korporata jofinanciare publike
    7.4 Korporata të tjera jofinanciare
    7.5 Sektorë të tjerë rezidentë
8 Aksione dhe instrumente të tjerë të kapitalit
    8.1 Nga të cilat: rezerva rivlerësimi
9 Detyrime të tjera neto
    9.1 Detyrime të tjera
    9.2 Minus: Mjete të tjera
10 Axhustimi i konsolidimit

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org