Seri Kohore

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA MONETARE » KREDITË
Përshkrimi: Kredia për ekonominë
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Kredia për ekonominë përfshin të gjitha pretendimet e korporatave depozituese (bankave të nivelit të dytë, shoqërive të kursim kreditit (SHKK) dhe bankës qëndrore) ndaj korporatave të tjera financiare, qeverisë lokale, ndaj korporatave publike jofinanciare, ndaj korporatave të tjera jofinanciare dhe pretendimet ndaj sektorëve të tjerë rezidentë. Të dhënat paraqiten në milionë lekë.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Totali i kredisë
    1.1 Kredia për qeverinë lokale dhe administratën publike
       1.1.1 Në lekë
       1.1.2 Në valutë
    1.2 Kredia për korporatat jofinanciare publike
       1.2.1 Në lekë
       1.2.2 Në valutë
    1.3 Kredia për korporatat e tjera jofinanciare
       1.3.1 Në lekë
       1.3.2 Në valutë
    1.4 Kredia për korporatat e tjera financiare
       1.4.1 Në lekë
       1.4.2 Në valutë
    1.5 Kredia për sektorë të tjerë rezidentë
       1.5.1 Në lekë
       1.5.2 Në valutë

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org