Seri Kohore

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA MONETARE » DEPOZITAT
Përshkrimi: Depozitat e përfshira në paranë e gjerë
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Përfshihen llogaritë e depozituara në korporatat depozituese që përfshihen në përkufizimin kombëtar të parasë së gjerë. Të dhënat paraqiten në milionë Lekë.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Totali i depozitave
    1.1 Në lekë
       1.1.1 Depozitat e transferueshme
          1.1.1.1 Qeveria lokale dhe administrata publike
          1.1.1.2 Korporata jofinanciare publike
          1.1.1.3 Korporata të tjera financiare
          1.1.1.4 Korporata të tjera jofinanciare
          1.1.1.5 Sektorë të tjerë rezidentë
       1.1.2 Depozita me likuiditet të lartë (Depozita pa afat)
          1.1.2.1 Qeveria lokale dhe administrata publike
          1.1.2.2 Korporata jofinanciare publike
          1.1.2.3 Korporata të tjera financiare
          1.1.2.4 Korporata të tjera jofinanciare
          1.1.2.5 Sektorë të tjerë rezidentë
       1.1.3 Depozita të tjera
          1.1.3.1 Qeveria lokale dhe administrata publike
          1.1.3.2 Korporata jofinanciare publike
          1.1.3.3 Korporata të tjera financiare
          1.1.3.4 Korporata të tjera jofinanciare
          1.1.3.5 Sektorë të tjerë rezidentë
    1.2 Në valutë
       1.2.1 Depozitat e transferueshme
          1.2.1.1 Qeveria lokale dhe administrata publike
          1.2.1.2 Korporata jofinanciare publike
          1.2.1.3 Korporata të tjera financiare
          1.2.1.4 Korporata të tjera jofinanciare
          1.2.1.5 Sektorë të tjerë rezidentë
       1.2.2 Depozita me likuiditet të lartë (Depozita pa afat)
          1.2.2.1 Qeveria lokale dhe administrata publike
          1.2.2.2 Korporata jofinanciare publike
          1.2.2.3 Korporata të tjera financiare
          1.2.2.4 Korporata të tjera jofinanciare
          1.2.2.5 Sektorë të tjerë rezidentë
       1.2.3 Depozita të tjera
          1.2.3.1 Qeveria lokale dhe administrata publike
          1.2.3.2 Korporata jofinanciare publike
          1.2.3.3 Korporata të tjera financiare
          1.2.3.4 Korporata të tjera jofinanciare
          1.2.3.5 Sektorë të tjerë rezidentë

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org