Seri Kohore

Periudha: 3Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA MONETARE » TË DHËNA TË KORPORATAVE DEPOZITUESE
Përshkrimi: Bilanci sektorial i shoqërive të kursim kreditit.
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Bilanci sektorial i shoqërive të kursim kreditit përmban të dhënat për shoqeritë e kursim-kreditit. Treguesit janë paraqitur sipas kuadrit të bilancit sektorial të shoqerive të kursim kreditit të përshkruar në "Metodikën e statistikave monetare dhe financiare", Banka e Shqipërisë, Korrik 2003. Të dhënat paraqiten në milionë lekë.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Aktivi
    1.1 Mjetet financiare
       1.1.1 Monedha dhe kartmonedha në lekë
       1.1.2 Monedha dhe kartmonedha në valutë
       1.1.3 Depozita të transferueshme
          1.1.3.1 Në lekë
             1.1.3.1.1 Korporata të tjera financiare
             1.1.3.1.2 Bankat para-depozituese
          1.1.3.2 Në valutë
             1.1.3.2.1 Korporata të tjera financiare
             1.1.3.2.2 Bankat para-depozituese
       1.1.4 Depozita të tjera
          1.1.4.1 Në lekë
             1.1.4.1.1 Korporata të tjera financiare
             1.1.4.1.2 Bankat para-depozituese
          1.1.4.2 Në valutë të huaj
             1.1.4.2.1 Korporata të tjera financiare
             1.1.4.2.2 Bankat para-depozituese
       1.1.5 Letra me vlerë
          1.1.5.1 Jorezidentët
          1.1.5.2 Qeveria qendrore
       1.1.6 Huatë
          1.1.6.1 Sektorë të tjerë rezidentë
          1.1.6.2 Korporatat e tjera jofinanciare
       1.1.7 Mjete të tjera
    1.2 Mjete jofinanciare
2 Pasivi
    2.1 Depozita të tjera të përfshira në paranë e gjerë
       2.1.1 Në lekë
          2.1.1.1 Sektorë të tjerë rezidentë
          2.1.1.2 Korporatat e tjera jofinanciare
       2.1.2 Në valutë të huaj
          2.1.2.1 Sektorë të tjerë rezidentë
          2.1.2.2 Korporatat e tjera jofinanciare
    2.2 Depozita të papërfshira në paranë e gjerë
       2.2.1 Në lekë
          2.2.1.1 Sektorë të tjerë rezidentë
          2.2.1.2 Korporatat e tjera jofinanciare
       2.2.2 Në valutë të huaj
          2.2.2.1 Sektorë të tjerë rezidentë
          2.2.2.2 Korporatat e tjera jofinanciare
    2.3 Huatë
       2.3.1 Korporatat e tjera financiare
       2.3.2 Bankat para-depozituese
       2.3.3 Qeveria qendrore
    2.4 Detyrime të tjera
    2.5 Aksione dhe instrumente të tjerë të kapitalit

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org