Seri Kohore

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA TE FINANCAVE TE QEVERISE
Përshkrimi: Treguesit kryesorë fiskalë
Institucioni: Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MF&E)
Metodologjia: Të dhënat janë sipas publikimit të MF, dhe nga shtator 2017 sipas publikimit të MF&E të tabelës "Treguesit fiskalë sipas buxhetit të konsoliduar". Nga janari 2011, janë përdorur të dhënat e publikuara tek Raportimet: Programimi ekonomiko-fiscal, raporte dhe statistika, Raporte dhe statistika fiskale mujore, Statistika fiskale mujore. Të dhënat janë të shprehura në milionë lekë, progresive brenda vitit kalendarik dhe rifreskohen sipas rishikimit të institucionit burim.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
A Totali i të ardhurave
    S1 nga të cilat:
       A.I Të ardhura nga ndihmat
       A.II Të ardhura tatimore
       A.III Të ardhura jotatimore
SH Totali i shpenzimeve
    S2 nga të cilat:
       SH.I Shpenzime korrente
       SH.II Shpenzime kapitale
D Deficiti

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org