Seri Kohore

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA TE FINANCAVE TE QEVERISE
Përshkrimi: Treguesit kryesorë fiskalë
Institucioni: Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MF&E)
Metodologjia: Të dhënat janë të shprehura në milionë lekë, progresive brenda vitit kalendarik dhe rifreskohen sipas rishikimit të institucionit burim.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
A Totali i të ardhurave
    S1 nga të cilat:
       A.I Të ardhura nga ndihmat
       A.II Të ardhura tatimore
       A.III Të ardhura jotatimore
SH Totali i shpenzimeve
    S2 nga të cilat:
       SH.I Shpenzime korrente
       SH.II Shpenzime kapitale
D Deficiti

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org