Seri Kohore

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA TE FINANCAVE TE QEVERISE » ARKIVA
Përshkrimi: Shpenzimet sipas klasifikimit funksional (COFOG 14 grupe)
Institucioni: Ministria e Financave
Metodologjia: Shpenzimet funksionale të qeverisë janë sipas klasifikimit COFOG (Classification of the Functions of Government). Ky klasifikim është në 14 grupe shpenzimesh funksionale. Të dhënat janë në milionë lekë, progresive brenda vitit dhe rifreskohen sipas rishikimit të institucionit burim, Ministria e Financave. Pas vitit 2006 të dhënat do ti gjeni në tabelën "Shpenzimet sipas klasifikimit funksional (COFOG 10 grupe)".

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
I Shpenzimet totale
    1 Shërbime të përgjithshme publike
    2 Mbrojtja
    3 Rendi publik dhe çështje sigurie
    4 Arsimi
    5 Shëndetësia
    6 Sigurimet shoqërore dhe ndihma ekonomike
    7 Banesat dhe shërbimi komunal
    8 Krijimi, Kultura, Feja
    9 Energjia dhe lëndët djegëse
    10 Bujqësia, pyjet, peshkimi, gjuetia
    11 Burimet minerale
    12 Transporti dhe komunikimi
    13 Shërbime ekonomike të tjera
    14 Shpenzime të tjera

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org