Seri Kohore

Periudha: 3Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA TE SEKTORIT REAL
Përshkrimi: Indeksi i kushtimit në ndërtim (T1 2011=100)
Institucioni: INSTAT
Metodologjia: Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për banesa) mat ecurinë e çmimeve të materialeve të ndërtimit, të fuqisë punëtore, makinerive dhe të shpenzimeve të tjera që përdoren në ndërtimin e një banese tip (8-10 kate). Duke filluar nga T1 2011, IKN llogaritet me shportën e re të shpenzimeve. Shpenzimet klasifikohen në 6 grupe sipas klasifikimit të EUROSTAT për IKN. T1 2011 është periudhë bazë për llogaritjen e indeksit (T1 2011=100). Indekset e mëparshëm janë rillogaritur me bazën e re.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
T Totali
    1 Shpenzime materiale
       a Materiale ndërtimi
       b Materiale elektrike dhe komunikimi
       c Materiale hidro-sanitare
    2 Shpenzime për paga
    3 Shpenzime makinerie
    4 Shpenzime transporti
    5 Shpenzime për energji
    6 Kosto të tjera

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org