Seri Kohore

Periudha: 3Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA TE SEKTORIT TE JASHTEM » BILANCI I PAGESAVE
Përshkrimi: Bilanci i Pagesave
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Publikimi i datës 11 shtator 2017, paraqet të dhëna të rishikuara për vitet 2013-2016, si pasojë e: konsolidimit me të dhënat e PIN dhe BJB dhe ndryshimeve metodologjike. Zërat janë të shprehur në milionë euro dhe në bazë tre mujore.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
A Llogaria korrente
    A.1 Mallra
       A.1.C Kredi
       A.1.D Debi
    A.2 Shërbime
       A.2.C Kredi
       A.2.D Debi
       A.2.1 Shërbime për përpunim të inputeve fizike të zotëruara nga të tjerët
          A.2.1.C Kredi
          A.2.1.D Debi
          A.2.1.a Mallra për përpunim në Shqipëri
             A.2.1.a.C Kredi
             A.2.1.a.D Debi
          A.2.1.b Mallra për përpunim jashtë
             A.2.1.b.C Kredi
             A.2.1.b.D Debi
       A.2.2 Transport
          A.2.2.C Kredi
          A.2.2.D Debi
       A.2.3 Udhëtime
          A.2.3.C Kredi
          A.2.3.D Debi
       A.2.4 Shërbime të tjera
          A.2.4.C Kredi
          A.2.4.D Debi
    A.3 Të ardhura parësore
       A.3.C Kredi
       A.3.D Debi
       A.3.1 Të ardhura nga puna
          A.3.1.C Kredi
          A.3.1.D Debi
       A.3.2 Të ardhura nga investimet
          A.3.2.C Kredi
          A.3.2.D Debi
    A.4 Të ardhura dytësore
       A.4.C Kredi
       A.4.D Debi
       A.4.1 Qeveria e përgjithshme
          A.4.1.C Kredi
          A.4.1.D Debi
       A.4.2 Sektorët e tjerë
          A.4.2.C Kredi
          A.4.2.D Debi
          A.4.2.0 prej të cilave: të ardhura nga emigrantët
             A.4.2.0.C Kredi
             A.4.2.0.D Debi
B Llogaria kapitale
    B.1 Transferta kapitale
       B.1.C Kredi
       B.1.D Debi
       B.1.1 Qeveria e përgjithshme
          B.1.1.C Kredi
          B.1.1.D Debi
       B.1.2 Sektorët e tjerë
          B.1.2.C Kredi
          B.1.2.D Debi
C Llogaria financiare
    C.1 Investime direkte
       C.1.A Mjete
          C.1.A.1 Kapitali dhe aksionet në fondet e investimeve
             C.1.A.1.1 Investitori direkt në ndërmarrjet e investimit direkt
             C.1.A.1.2 Ndërmarrjet e investimit direkt tek investitori direkt (investim i kundërt)
          C.1.A.2 Fitimi i riinvestuar
          C.1.A.3 Instrumentet e borxhit
             C.1.A.3.1 Investitori direkt në ndërmarrjet e investimit direkt
             C.1.A.3.2 Ndërmarrjet e investimit direkt tek investitori direkt (investim i kundërt)
       C.1.L Detyrime
          C.1.L.1 Kapitali dhe aksionet në fondet e investimeve
             C.1.L.1.1 Investitori direkt në ndërmarrjet e investimit direkt
             C.1.L.1.2 Ndërmarrjet e investimit direkt tek investitori direkt (investim i kundërt)
          C.1.L.2 Fitimi i riinvestuar
          C.1.L.3 Instrumentet e borxhit
             C.1.L.3.1 Investitori direkt në ndërmarrjet e investimit direkt
             C.1.L.3.2 Ndërmarrjet e investimit direkt tek investitori direkt (investim i kundërt)
    C.2 Investime portofoli
       C.2.A Mjete
          C.2.A.1 Kapitali dhe aksionet në fondet e investimeve
          C.2.A.2 Instrumentet e borxhit
       C.2.L Detyrime
          C.2.L.1 Kapitali dhe aksionet në fondet e investimeve
          C.2.L.2 Instrumentet e borxhit
    C.3 Derivativë financiarë
       C.3.A Mjete
       C.3.L Detyrime
    C.4 Investime të tjera
       C.4.A Mjete
       C.4.L Detyrime
       C.4.1 Monedha dhe depozita
          C.4.1.A Mjete
          C.4.1.L Detyrime
       C.4.2 Hua
          C.4.2.A Mjete
          C.4.2.L Detyrime
       C.4.3 Kredi tregtare dhe paradhënie
          C.4.3.A Mjete
          C.4.3.L Detyrime
       C.4.4 Investime të tjera
          C.4.4.A Mjete
          C.4.4.L Detyrime
D Mjetet e rezervës
E Gabime dhe harresa neto

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org