Seri Kohore

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA TE SEKTORIT TE JASHTEM » REZERVA NDERKOMBETARE
Përshkrimi: Mjetet e rezervës - M6BP
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Tabela paraqet stokun e zërave përbërës të rezervës sipas instrumenteve. Zërat janë të shprehur në milionë euro dhe në bazë mujore. Tabela është kompiluar sipas Manualit 6 të Bilancit të Pagesave. Nga Tetori 2014, disponohet informacion për të ndarë zërin "Monedha dhe depozita".

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
A Mjetet e rezervës
    1 Ari monetar
       1.1 Shufra ari
       1.2 Llogari ari të paalokuara
    2 SDR
    3 Pozicioni i rezervës në Fond
    4 Mjete të tjera të rezervës
       4.1 Monedha dhe depozita
          4.1.1 Pretendime me autoritet monetare
          4.1.2 Pretendime me njësi të tjera
       4.2 Tituj
          4.2.1 Tituj borxhi
             4.2.1.1 Afat shkurtër
             4.2.1.2 Afat gjatë
          4.2.2 Kapitali dhe aksionet në fondet e investimeve
       4.3 Derivativë financiarë
       4.4 Mjete të tjera

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org