Seri Kohore

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA TE SEKTORIT REAL
Përshkrimi: Indeksi i çmimeve të konsumit (IÇK) Dhjetor 2015=100
Institucioni: INSTAT
Metodologjia: (IÇK) mat ndryshimin e çmimeve të konsumit të një shporte fikse mallrash e shërbimesh në periudhën korrente, krahasuar me periudhën bazë. (Dhjetor 2015=100).Nga Janar 2016 (IÇK), llogaritet me shportën e re të artikujve, peshat e të cilave janë bazuar në Anketën e Buxhetit të Familjes. Indeksi bazohet në strukturen (ECOICOP), me 12 grupe kryesore shpenzimesh, tërësisht të përputhshëm me klasifikimin e shpenzimeve që përdor EUROSTAT. Të dhënat rifreskohen sipas institucionit burim.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
A Gjithsej
    A1 Ushqime dhe pije joalkoolike
    A2 Pije alkoolike dhe duhan
    A3 Veshje dhe këpucë
    A4 Qera, ujë, lëndë djegëse dhe energji
    A5 Mobilje, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje e shtëpisë
    A6 Shëndeti
    A7 Transporti
    A8 Komunikimi
    A9 Argëtim dhe kulturë
    A10 Shërbimi arsimor
    A11 Hotele, kafene dhe restorante
    A12 Mallra dhe shërbime të ndryshme
S1
B Ndryshimi vjetor i IÇK në %
    B1 Ushqime dhe pije joalkoolike
    B2 Pije alkoolike dhe duhan
    B3 Veshje dhe këpucë
    B4 Qera, ujë, lëndë djegëse dhe energji
    B5 Mobilje, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje e shtëpisë
    B6 Shëndeti
    B7 Transporti
    B8 Komunikimi
    B9 Argëtim dhe kulturë
    B10 Shërbimi arsimor
    B11 Hotele, kafene dhe restorante
    B12 Mallra dhe shërbime të ndryshme
S2
C Ndryshimi mujor i IÇK në %
    C1 Ushqime dhe pije joalkoolike
    C2 Pije alkoolike dhe duhan
    C3 Veshje dhe këpucë
    C4 Qera, ujë, lëndë djegëse dhe energji
    C5 Mobilje, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje e shtëpisë
    C6 Shëndeti
    C7 Transporti
    C8 Komunikimi
    C9 Argëtim dhe kulturë
    C10 Shërbimi arsimor
    C11 Hotele, kafene dhe restorante
    C12 Mallra dhe shërbime të ndryshme

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org