Seri Kohore

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA MONETARE » NORMAT E INTERESIT
Përshkrimi: Normat e interesit të huave të reja të individëve sipas qëllimit të përdorimit
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Normat mesatare të ponderuara të interesit të huave të reja mujore të individëve dhe institucioneve jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve, sipas qëllimit të përdorimit dhe monedhës në përqindje. Përditësuar të dhënat e muajit shtator 2016.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Norma e interesit e huave të reja në lekë për individët dhe institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
    1.1 Overdraft
    1.2 Mallra jo të qëndrueshëm
    1.3 Mallra të qëndrueshëm
    1.4 Hua për blerje banesash
    1.5 Hua për qëllime të tjera
       1.5.1 nga të cilat: për të vetëpunësuarit
2 Norma e interesit e huave të reja në USD për individët dhe institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
    2.1 Overdraft
    2.2 Mallra jo të qëndrueshëm
    2.3 Mallra të qëndrueshëm
    2.4 Hua për blerje banesash
    2.5 Hua për qëllime të tjera
       2.5.1 nga të cilat: për të vetëpunësuarit
3 Norma e interesit e huave të reja në EUR për individët dhe institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
    3.1 Overdraft
    3.2 Mallra jo të qëndrueshëm
    3.3 Mallra të qëndrueshëm
    3.4 Hua për blerje banesash
    3.5 Hua për qëllime të tjera
       3.5.1 nga të cilat: për të vetëpunësuarit

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org