Seri Kohore

Periudha: 3Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA TE SEKTORIT TE JASHTEM » POZICIONI I INVESTIMEVE NDERKOMBETARE
Përshkrimi: Stoku tremujor i ID-detyrime sipas aktivitetit ekonomik - M6BP
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Tabela paraqet stokun tremujor të investimeve direkte-detyrime sipas aktivitetit ekonomik (NACE Rev.2) dhe sipas Manualit 6 të Bilancit të Pagesave. Zërat janë të shprehur në milionë euro. Sektori H+I prezantohet i agreguar për arsye konfidenciale.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
A Bujqësia, pyjet dhe peshkimi
B Industria nxjerrëse
C Industria përpunuese
D Energjia elektrike, gazi, avulli dhe furnizimi me ajër të kondicionuar
E Furnizimi me ujë, aktivitetet e trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave, mbetjeve
F Ndërtimi
G Tregtia me shumicë dhe me pakicë; riparimi i automjeteve dhe motorcikletave
H+I Transporti dhe akomodimi
J Informacioni dhe komunikacioni
K Aktivitete financiare dhe të sigurimit
L Aktivitete të pasurive të paluajtshme
M Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike
N Shërbime administrative dhe mbështetëse
P Arsimimi
Q Shëndeti dhe aktivitete të punës sociale
R Arte, argëtim dhe çlodhje
S Aktivitete të tjera shërbimi
U Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare
Totali i ID-detyrime

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org