Seri Kohore

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA MONETARE » KREDITË
Përshkrimi: Huatë sipas sektorit, monedhës dhe afatit
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Gjendja në fund të muajit në milionë lekë. Të dhënat e muajit Maj 2018 reflektojnë një riklasifikim institucional nga korporata jofinanciare private në korporata jofinanciare publike.Te dhenat e muajit Shkurt 2019 reflektojne nje riklasifikim si rezultat i rishikimit te portofolit te kredive nga subjektet raportuese.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Totali i huave
    1.1 Hua afatshkurtër (deri në një vit)
       1.1.1 Në lekë
          1.1.1.1 Qeveria qendrore
          1.1.1.2 Qeveria lokale
          1.1.1.3 Fondet e sigurimeve shoqërore
          1.1.1.4 Banka qendrore
          1.1.1.5 Bankat
          1.1.1.6 Shoqëritë e Kursim Kreditit
          1.1.1.7 Fondet e Investimit
          1.1.1.8 Ndërmjetës të tjerë financiarë (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit) dhe ndihmësit financiarë
          1.1.1.9 Shoqëritë e sigurimit
          1.1.1.10 Fondet e pensionit vullnetar
          1.1.1.11 Korporata jofinanciare publike
          1.1.1.12 Korporata jofinanciare private
             1.1.1.12.1 nga të cilat: Mikrobiznes
             1.1.1.12.2 Biznesi i vogël
             1.1.1.12.3 Biznesi i mesëm
             1.1.1.12.4 Biznesi i madh
          1.1.1.13 Individët
          1.1.1.14 Institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.1.2 Në valutë
          1.1.2.1 Qeveria qendrore
          1.1.2.2 Qeveria lokale
          1.1.2.3 Fondet e sigurimeve shoqërore
          1.1.2.4 Banka qendrore
          1.1.2.5 Bankat
          1.1.2.6 Shoqëritë e Kursim Kreditit
          1.1.2.7 Fondet e Investimit
          1.1.2.8 Ndërmjetës të tjerë financiarë (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit) dhe ndihmësit financiarë
          1.1.2.9 Shoqëritë e sigurimit
          1.1.2.10 Fondet e pensionit vullnetar
          1.1.2.11 Korporata jofinanciare publike
          1.1.2.12 Korporata jofinanciare private
             1.1.2.12.1 nga të cilat: Mikrobiznes
             1.1.2.12.2 Biznesi i vogël
             1.1.2.12.3 Biznesi i mesëm
             1.1.2.12.4 Biznesi i madh
          1.1.2.13 Individët
          1.1.2.14 Institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
    1.2 Hua afatmesme (mbi 1 vit deri në 5 vjet)
       1.2.1 Në lekë
          1.2.1.1 Qeveria qendrore
          1.2.1.2 Qeveria lokale
          1.2.1.3 Fondet e sigurimeve shoqërore
          1.2.1.4 Banka qendrore
          1.2.1.5 Bankat
          1.2.1.6 Shoqëritë e Kursim Kreditit
          1.2.1.7 Fondet e Investimit
          1.2.1.8 Ndërmjetës të tjerë financiarë (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit) dhe ndihmësit financiarë
          1.2.1.9 Shoqëritë e sigurimit
          1.2.1.10 Fondet e pensionit vullnetar
          1.2.1.11 Korporata jofinanciare publike
          1.2.1.12 Korporata jofinanciare private
             1.2.1.12.1 nga të cilat: Mikrobiznes
             1.2.1.12.2 Biznesi i vogël
             1.2.1.12.3 Biznesi i mesëm
             1.2.1.12.4 Biznesi i madh
          1.2.1.13 Individët
          1.2.1.14 Institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.2.2 Në valutë
          1.2.2.1 Qeveria qendrore
          1.2.2.2 Qeveria lokale
          1.2.2.3 Fondet e sigurimeve shoqërore
          1.2.2.4 Banka qendrore
          1.2.2.5 Bankat
          1.2.2.6 Shoqëritë e Kursim Kreditit
          1.2.2.7 Fondet e Investimit
          1.2.2.8 Ndërmjetës të tjerë financiarë (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit) dhe ndihmësit financiarë
          1.2.2.9 Shoqëritë e sigurimit
          1.2.2.10 Fondet e pensionit vullnetar
          1.2.2.11 Korporata jofinanciare publike
          1.2.2.12 Korporata jofinanciare private
             1.2.2.12.1 nga të cilat: Mikrobiznes
             1.2.2.12.2 Biznesi i vogël
             1.2.2.12.3 Biznesi i mesëm
             1.2.2.12.4 Biznesi i madh
          1.2.2.13 Individët
          1.2.2.14 Institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
    1.3 Hua afatgjatë (mbi 5 vjet)
       1.3.1 Në lekë
          1.3.1.1 Qeveria qendrore
          1.3.1.2 Qeveria lokale
          1.3.1.3 Fondet e sigurimeve shoqërore
          1.3.1.4 Banka qendrore
          1.3.1.5 Bankat
          1.3.1.6 Shoqëritë e Kursim Kreditit
          1.3.1.7 Fondet e Investimit
          1.3.1.8 Ndërmjetës të tjerë financiarë (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit) dhe ndihmësit financiarë
          1.3.1.9 Shoqëritë e sigurimit
          1.3.1.10 Fondet e pensionit vullnetar
          1.3.1.11 Korporata jofinanciare publike
          1.3.1.12 Korporata jofinanciare private
             1.3.1.12.1 nga të cilat: Mikrobiznes
             1.3.1.12.2 Biznesi i vogël
             1.3.1.12.3 Biznesi i mesëm
             1.3.1.12.4 Biznesi i madh
          1.3.1.13 Individët
          1.3.1.14 Institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.3.2 Në valutë
          1.3.2.1 Qeveria qendrore
          1.3.2.2 Qeveria lokale
          1.3.2.3 Fondet e sigurimeve shoqërore
          1.3.2.4 Banka qendrore
          1.3.2.5 Bankat
          1.3.2.6 Shoqëritë e Kursim Kreditit
          1.3.2.7 Fondet e Investimit
          1.3.2.8 Ndërmjetës të tjerë financiarë (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit) dhe ndihmësit financiarë
          1.3.2.9 Shoqëritë e sigurimit
          1.3.2.10 Fondet e pensionit vullnetar
          1.3.2.11 Korporata jofinanciare publike
          1.3.2.12 Korporata jofinanciare private
             1.3.2.12.1 nga të cilat: Mikrobiznes
             1.3.2.12.2 Biznesi i vogël
             1.3.2.12.3 Biznesi i mesëm
             1.3.2.12.4 Biznesi i madh
          1.3.2.13 Individët
          1.3.2.14 Institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org