Seri Kohore

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA MONETARE » KREDITË
Përshkrimi: Huatë e reja sipas qëllimit të përdorimit dhe monedhës gjatë periudhës, flukset
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Flukset hyrëse të muajit në milionë lekë.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Totali i huave
    1.1 Korporata jofinanciare publike
       1.1.1 Në lekë
          1.1.1.1 Overdraft
          1.1.1.2 Kapital qarkullues
          1.1.1.3 Blerje pajisjesh
          1.1.1.4 Pasuri të paluajtshme
          1.1.1.5 Hua të tjera
       1.1.2 USD
          1.1.2.1 Overdraft
          1.1.2.2 Kapital qarkullues
          1.1.2.3 Blerje pajisjesh
          1.1.2.4 Pasuri të paluajtshme
          1.1.2.5 Hua të tjera
       1.1.3 EUR
          1.1.3.1 Overdraft
          1.1.3.2 Kapital qarkullues
          1.1.3.3 Blerje pajisjesh
          1.1.3.4 Pasuri të paluajtshme
          1.1.3.5 Hua të tjera
       1.1.4 Të tjera monedha
          1.1.4.1 Overdraft
          1.1.4.2 Kapital qarkullues
          1.1.4.3 Blerje pajisjesh
          1.1.4.4 Pasuri të paluajtshme
          1.1.4.5 Hua të tjera
    1.2 Korporata jofinanciare private
       1.2.1 Në lekë
          1.2.1.1 Overdraft
          1.2.1.2 Kapital qarkullues
          1.2.1.3 Hua për çelje biznesi
          1.2.1.4 Blerje pajisjesh
          1.2.1.5 Pasuri të paluajtshme
          1.2.1.6 Hua për investime në instrumenta financiare
       1.2.2 USD
          1.2.2.1 Overdraft
          1.2.2.2 Kapital qarkullues
          1.2.2.3 Hua për çelje biznesi
          1.2.2.4 Blerje pajisjesh
          1.2.2.5 Pasuri të paluajtshme
          1.2.2.6 Hua për investime në instrumenta financiare
       1.2.3 EUR
          1.2.3.1 Overdraft
          1.2.3.2 Kapital qarkullues
          1.2.3.3 Hua për çelje biznesi
          1.2.3.4 Blerje pajisjesh
          1.2.3.5 Pasuri të paluajtshme
          1.2.3.6 Hua për investime në instrumenta financiare
       1.2.4 Të tjera monedha
          1.2.4.1 Overdraft
          1.2.4.2 Kapital qarkullues
          1.2.4.3 Hua për çelje biznesi
          1.2.4.4 Blerje pajisjesh
          1.2.4.5 Pasuri të paluajtshme
          1.2.4.6 Hua për investime në instrumenta financiare
    1.3 Individët dhe Institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.3.1 Në lekë
          1.3.1.1 Overdraft
          1.3.1.2 Mallra jo të qëndrueshëm
          1.3.1.3 Mallra të qëndrueshëm
          1.3.1.4 Hua për blerje banesash
          1.3.1.5 Hua për qëllime të tjera
             1.3.1.5.1 nga të cilat: për të vetëpunësuarit
       1.3.2 USD
          1.3.2.1 Overdraft
          1.3.2.2 Mallra jo të qëndrueshëm
          1.3.2.3 Mallra të qëndrueshëm
          1.3.2.4 Hua për blerje banesash
          1.3.2.5 Hua për qëllime të tjera
             1.3.2.5.1 nga të cilat: për të vetëpunësuarit
       1.3.3 EUR
          1.3.3.1 Overdraft
          1.3.3.2 Mallra jo të qëndrueshëm
          1.3.3.3 Mallra të qëndrueshëm
          1.3.3.4 Hua për blerje banesash
          1.3.3.5 Hua për qëllime të tjera
             1.3.3.5.1 nga të cilat: për të vetëpunësuarit
       1.3.4 Të tjera monedha
          1.3.4.1 Overdraft
          1.3.4.2 Mallra jo të qëndrueshëm
          1.3.4.3 Mallra të qëndrueshëm
          1.3.4.4 Hua për blerje banesash
          1.3.4.5 Hua për qëllime të tjera
             1.3.4.5.1 nga të cilat: për të vetëpunësuarit

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org