Seri Kohore

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA MONETARE » NORMAT E INTERESIT
Përshkrimi: Norma mesatare mujore e depozitave të reja të KJF e individëve e OJF-ve në euro.
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Norma mesatare mujore e ponderuar e depozitave të reja në euro të korporatave jo-financiare, individëve dhe institucioneve jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve sipas afatit, në përqindje.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Llogari rrjedhëse
2 Depozita pa afat
3 Depozita 1 mujore
4 Depozita 3 mujore
5 Depozita 6 mujore
6 Depozita 12 mujore
7 Depozita 24 mujore
8 Depozita 36 mujore
9 Depozita 48 mujore
10 Depozita 60 mujore
11 Norma mesatare e depozitave me afat (1-60 mujore)
12 "Norma mesatare e llogarive rrjedhëse dhe depozitave (për të gjitha afatet e maturimit)"

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org