Seri Kohore

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA MONETARE » DEPOZITAT
Përshkrimi: Depozitat në Euro sipas sektorit dhe maturitetit
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Gjendja në fund të periudhës në milionë euro.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Totali i depozitave në Euro
    1.1 Depozita të transferueshme
       1.1.1 Qeveria qendrore
       1.1.2 Qeveria lokale
       1.1.3 Fondet e sigurimeve shoqërore
       1.1.4 Banka qendrore
       1.1.5 Bankat
       1.1.6 Shoqëritë e Kursim Kreditit
       1.1.7 Fondet e Investimit
       1.1.8 Ndërmjetës të tjerë financiarë (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit) dhe ndihmësit financiarë
       1.1.9 Shoqëritë e sigurimit
       1.1.10 Fondet e pensionit vullnetar
       1.1.11 Korporata jofinanciare publike
       1.1.12 Korporata jofinanciare private
       1.1.13 Individët
       1.1.14 Institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
    1.2 Depozita pa afat
       1.2.1 Qeveria qendrore
       1.2.2 Qeveria lokale
       1.2.3 Fondet e sigurimeve shoqërore
       1.2.4 Banka qendrore
       1.2.5 Bankat
       1.2.6 Shoqëritë e Kursim Kreditit
       1.2.7 Fondet e Investimit
       1.2.8 Ndërmjetës të tjerë financiarë (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit) dhe ndihmësit financiarë
       1.2.9 Shoqëritë e sigurimit
       1.2.10 Fondet e pensionit vullnetar
       1.2.11 Korporata jofinanciare publike
       1.2.12 Korporata jofinanciare private
       1.2.13 Individët
       1.2.14 Institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
    1.3 Depozita me njoftim paraprak
       1.3.1 Deri në 3 muaj
       1.3.2 Mbi 3 muaj deri në 2 vjet
       1.3.3 Mbi 2 vjet
    1.4 Depozita me afat
       1.4.1 1 muaj
          1.4.1.1 Qeveria qendrore
          1.4.1.2 Qeveria lokale
          1.4.1.3 Fondet e sigurimeve shoqërore
          1.4.1.4 Banka qendrore
          1.4.1.5 Bankat
          1.4.1.6 Shoqëritë e Kursim Kreditit
          1.4.1.7 Fondet e Investimit
          1.4.1.8 Ndërmjetës të tjerë financiarë (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit) dhe ndihmësit financiarë
          1.4.1.9 Shoqëritë e sigurimit
          1.4.1.10 Fondet e pensionit vullnetar
          1.4.1.11 Korporata jofinanciare publike
          1.4.1.12 Korporata jofinanciare private
          1.4.1.13 Individët
          1.4.1.14 Institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.4.2 3 muaj
          1.4.2.1 Qeveria qendrore
          1.4.2.2 Qeveria lokale
          1.4.2.3 Fondet e sigurimeve shoqërore
          1.4.2.4 Banka qendrore
          1.4.2.5 Bankat
          1.4.2.6 Shoqëritë e Kursim Kreditit
          1.4.2.7 Fondet e Investimit
          1.4.2.8 Ndërmjetës të tjerë financiarë (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit) dhe ndihmësit financiarë
          1.4.2.9 Shoqëritë e sigurimit
          1.4.2.10 Fondet e pensionit vullnetar
          1.4.2.11 Korporata jofinanciare publike
          1.4.2.12 Korporata jofinanciare private
          1.4.2.13 Individët
          1.4.2.14 Institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.4.3 6 muaj
          1.4.3.1 Qeveria qendrore
          1.4.3.2 Qeveria lokale
          1.4.3.3 Fondet e sigurimeve shoqërore
          1.4.3.4 Banka qendrore
          1.4.3.5 Bankat
          1.4.3.6 Shoqëritë e Kursim Kreditit
          1.4.3.7 Fondet e Investimit
          1.4.3.8 Ndërmjetës të tjerë financiarë (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit) dhe ndihmësit financiarë
          1.4.3.9 Shoqëritë e sigurimit
          1.4.3.10 Fondet e pensionit vullnetar
          1.4.3.11 Korporata jofinanciare publike
          1.4.3.12 Korporata jofinanciare private
          1.4.3.13 Individët
          1.4.3.14 Institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.4.4 1 vit
          1.4.4.1 Qeveria qendrore
          1.4.4.2 Qeveria lokale
          1.4.4.3 Fondet e sigurimeve shoqërore
          1.4.4.4 Banka qendrore
          1.4.4.5 Bankat
          1.4.4.6 Shoqëritë e Kursim Kreditit
          1.4.4.7 Fondet e Investimit
          1.4.4.8 Ndërmjetës të tjerë financiarë (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit) dhe ndihmësit financiarë
          1.4.4.9 Shoqëritë e sigurimit
          1.4.4.10 Fondet e pensionit vullnetar
          1.4.4.11 Korporata jofinanciare publike
          1.4.4.12 Korporata jofinanciare private
          1.4.4.13 Individët
          1.4.4.14 Institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.4.5 2 vjet
          1.4.5.1 Qeveria qendrore
          1.4.5.2 Qeveria lokale
          1.4.5.3 Fondet e sigurimeve shoqërore
          1.4.5.4 Banka qendrore
          1.4.5.5 Bankat
          1.4.5.6 Shoqëritë e Kursim Kreditit
          1.4.5.7 Fondet e Investimit
          1.4.5.8 Ndërmjetës të tjerë financiarë (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit) dhe ndihmësit financiarë
          1.4.5.9 Shoqëritë e sigurimit
          1.4.5.10 Fondet e pensionit vullnetar
          1.4.5.11 Korporata jofinanciare publike
          1.4.5.12 Korporata jofinanciare private
          1.4.5.13 Individët
          1.4.5.14 Institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.4.6 Mbi 2 vjet
          1.4.6.1 Qeveria qendrore
          1.4.6.2 Qeveria lokale
          1.4.6.3 Fondet e sigurimeve shoqërore
          1.4.6.4 Banka qendrore
          1.4.6.5 Bankat
          1.4.6.6 Shoqëritë e Kursim Kreditit
          1.4.6.7 Fondet e Investimit
          1.4.6.8 Ndërmjetës të tjerë financiarë (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit) dhe ndihmësit financiarë
          1.4.6.9 Shoqëritë e sigurimit
          1.4.6.10 Fondet e pensionit vullnetar
          1.4.6.11 Korporata jofinanciare publike
          1.4.6.12 Korporata jofinanciare private
          1.4.6.13 Individët
          1.4.6.14 Institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
    1.5 Llogari të tjera të klientëve

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org