Seri Kohore

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA MONETARE » KREDITË
Përshkrimi: Sasia e huave të reja mujore në dollarë, sipas afatit për sistemin bankar.
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Sasia e huave të reja mujore në dollarë, e korporatave jofinanciare, individëve dhe institucioneve jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve sipas afatit në milionë USD.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Deri në 6 muaj
2 6 muaj-1 vit
3 1-3 vjet
4 3 - 5 vjet
5 Mbi 5 vjet
6 Totali i huave të reja në USD

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org