Seri Kohore

Periudha: 3Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA MONETARE » KREDITË
Përshkrimi: Huatë sipas rrethit dhe aktivitetit ekonomik (NVE-Rev2)
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Gjendja në fund të tremujorit në milionë lekë.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Totali i huave për korporatat jofinanciare (biznesi)
    1.1 Tiranë
       1.1.1 Bujqësia, Pyjet, Peshkimi
       1.1.2 Industria nxjerrëse
       1.1.3 Industria përpunuese
       1.1.4 Energjia elektrike, furnizimi me gaz, avull dhe ajër i kondicionuar
       1.1.5 Furnizimi me ujë, aktivitete të trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave, mbetjeve
       1.1.6 Ndërtimi
       1.1.7 Tregtia me shumicë dhe me pakicë; Riparimi i automjeteve dhe motoçikletave
       1.1.8 Transporti dhe magazinimi
       1.1.9 Akomodimi dhe shërbimi ushqimor
       1.1.10 Informacioni dhe komunikacioni
       1.1.11 Aktivitete financiare dhe të sigurimit
       1.1.12 Aktivitete të pasurive të paluajtëshme
       1.1.13 Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike
       1.1.14 Shërbime administrative dhe mbështetëse
       1.1.15 Administrimi publik dhe mbrojtja; Sigurimi social i detyrueshëm
       1.1.16 Arsimi
       1.1.17 Shëndetësia dhe aktivitete të punës sociale
       1.1.18 Arte, argëtim dhe çlodhje
       1.1.19 Aktivitete të tjera shërbimi
       1.1.20 Aktivitete të familjeve si punëdhënës; Aktivitete të prodhimit të mallrave e shërbimeve të familjeve për përd. e vet
       1.1.21 Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare
    1.2 Durrës
       1.2.1 Bujqësia, Pyjet, Peshkimi
       1.2.2 Industria nxjerrëse
       1.2.3 Industria përpunuese
       1.2.4 Energjia elektrike, furnizimi me gaz, avull dhe ajër i kondicionuar
       1.2.5 Furnizimi me ujë, aktivitete të trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave, mbetjeve
       1.2.6 Ndërtimi
       1.2.7 Tregtia me shumicë dhe me pakicë; Riparimi i automjeteve dhe motoçikletave
       1.2.8 Transporti dhe magazinimi
       1.2.9 Akomodimi dhe shërbimi ushqimor
       1.2.10 Informacioni dhe komunikacioni
       1.2.11 Aktivitete financiare dhe të sigurimit
       1.2.12 Aktivitete të pasurive të paluajtëshme
       1.2.13 Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike
       1.2.14 Shërbime administrative dhe mbështetëse
       1.2.15 Administrimi publik dhe mbrojtja; Sigurimi social i detyrueshëm
       1.2.16 Arsimi
       1.2.17 Shëndetësia dhe aktivitete të punës sociale
       1.2.18 Arte, argëtim dhe çlodhje
       1.2.19 Aktivitete të tjera shërbimi
       1.2.20 Aktivitete të familjeve si punëdhënës; Aktivitete të prodhimit të mallrave e shërbimeve të familjeve për përd. e vet
       1.2.21 Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare
    1.3 Elbasan
       1.3.1 Bujqësia, Pyjet, Peshkimi
       1.3.2 Industria nxjerrëse
       1.3.3 Industria përpunuese
       1.3.4 Energjia elektrike, furnizimi me gaz, avull dhe ajër i kondicionuar
       1.3.5 Furnizimi me ujë, aktivitete të trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave, mbetjeve
       1.3.6 Ndërtimi
       1.3.7 Tregtia me shumicë dhe me pakicë; Riparimi i automjeteve dhe motoçikletave
       1.3.8 Transporti dhe magazinimi
       1.3.9 Akomodimi dhe shërbimi ushqimor
       1.3.10 Informacioni dhe komunikacioni
       1.3.11 Aktivitete financiare dhe të sigurimit
       1.3.12 Aktivitete të pasurive të paluajtëshme
       1.3.13 Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike
       1.3.14 Shërbime administrative dhe mbështetëse
       1.3.15 Administrimi publik dhe mbrojtja; Sigurimi social i detyrueshëm
       1.3.16 Arsimi
       1.3.17 Shëndetësia dhe aktivitete të punës sociale
       1.3.18 Arte, argëtim dhe çlodhje
       1.3.19 Aktivitete të tjera shërbimi
       1.3.20 Aktivitete të familjeve si punëdhënës; Aktivitete të prodhimit të mallrave e shërbimeve të familjeve për përd. e vet
       1.3.21 Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare
    1.4 Shkodër
       1.4.1 Bujqësia, Pyjet, Peshkimi
       1.4.2 Industria nxjerrëse
       1.4.3 Industria përpunuese
       1.4.4 Energjia elektrike, furnizimi me gaz, avull dhe ajër i kondicionuar
       1.4.5 Furnizimi me ujë, aktivitete të trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave, mbetjeve
       1.4.6 Ndërtimi
       1.4.7 Tregtia me shumicë dhe me pakicë; Riparimi i automjeteve dhe motoçikletave
       1.4.8 Transporti dhe magazinimi
       1.4.9 Akomodimi dhe shërbimi ushqimor
       1.4.10 Informacioni dhe komunikacioni
       1.4.11 Aktivitete financiare dhe të sigurimit
       1.4.12 Aktivitete të pasurive të paluajtëshme
       1.4.13 Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike
       1.4.14 Shërbime administrative dhe mbështetëse
       1.4.15 Administrimi publik dhe mbrojtja; Sigurimi social i detyrueshëm
       1.4.16 Arsimi
       1.4.17 Shëndetësia dhe aktivitete të punës sociale
       1.4.18 Arte, argëtim dhe çlodhje
       1.4.19 Aktivitete të tjera shërbimi
       1.4.20 Aktivitete të familjeve si punëdhënës; Aktivitete të prodhimit të mallrave e shërbimeve të familjeve për përd. e vet
       1.4.21 Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare
    1.5 Korçë
       1.5.1 Bujqësia, Pyjet, Peshkimi
       1.5.2 Industria nxjerrëse
       1.5.3 Industria përpunuese
       1.5.4 Energjia elektrike, furnizimi me gaz, avull dhe ajër i kondicionuar
       1.5.5 Furnizimi me ujë, aktivitete të trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave, mbetjeve
       1.5.6 Ndërtimi
       1.5.7 Tregtia me shumicë dhe me pakicë; Riparimi i automjeteve dhe motoçikletave
       1.5.8 Transporti dhe magazinimi
       1.5.9 Akomodimi dhe shërbimi ushqimor
       1.5.10 Informacioni dhe komunikacioni
       1.5.11 Aktivitete financiare dhe të sigurimit
       1.5.12 Aktivitete të pasurive të paluajtëshme
       1.5.13 Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike
       1.5.14 Shërbime administrative dhe mbështetëse
       1.5.15 Administrimi publik dhe mbrojtja; Sigurimi social i detyrueshëm
       1.5.16 Arsimi
       1.5.17 Shëndetësia dhe aktivitete të punës sociale
       1.5.18 Arte, argëtim dhe çlodhje
       1.5.19 Aktivitete të tjera shërbimi
       1.5.20 Aktivitete të familjeve si punëdhënës; Aktivitete të prodhimit të mallrave e shërbimeve të familjeve për përd. e vet
       1.5.21 Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare
    1.6 Vlorë
       1.6.1 Bujqësia, Pyjet, Peshkimi
       1.6.2 Industria nxjerrëse
       1.6.3 Industria përpunuese
       1.6.4 Energjia elektrike, furnizimi me gaz, avull dhe ajër i kondicionuar
       1.6.5 Furnizimi me ujë, aktivitete të trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave, mbetjeve
       1.6.6 Ndërtimi
       1.6.7 Tregtia me shumicë dhe me pakicë; Riparimi i automjeteve dhe motoçikletave
       1.6.8 Transporti dhe magazinimi
       1.6.9 Akomodimi dhe shërbimi ushqimor
       1.6.10 Informacioni dhe komunikacioni
       1.6.11 Aktivitete financiare dhe të sigurimit
       1.6.12 Aktivitete të pasurive të paluajtëshme
       1.6.13 Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike
       1.6.14 Shërbime administrative dhe mbështetëse
       1.6.15 Administrimi publik dhe mbrojtja; Sigurimi social i detyrueshëm
       1.6.16 Arsimi
       1.6.17 Shëndetësia dhe aktivitete të punës sociale
       1.6.18 Arte, argëtim dhe çlodhje
       1.6.19 Aktivitete të tjera shërbimi
       1.6.20 Aktivitete të familjeve si punëdhënës; Aktivitete të prodhimit të mallrave e shërbimeve të familjeve për përd. e vet
       1.6.21 Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare
    1.7 Fier
       1.7.1 Bujqësia, Pyjet, Peshkimi
       1.7.2 Industria nxjerrëse
       1.7.3 Industria përpunuese
       1.7.4 Energjia elektrike, furnizimi me gaz, avull dhe ajër i kondicionuar
       1.7.5 Furnizimi me ujë, aktivitete të trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave, mbetjeve
       1.7.6 Ndërtimi
       1.7.7 Tregtia me shumicë dhe me pakicë; Riparimi i automjeteve dhe motoçikletave
       1.7.8 Transporti dhe magazinimi
       1.7.9 Akomodimi dhe shërbimi ushqimor
       1.7.10 Informacioni dhe komunikacioni
       1.7.11 Aktivitete financiare dhe të sigurimit
       1.7.12 Aktivitete të pasurive të paluajtëshme
       1.7.13 Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike
       1.7.14 Shërbime administrative dhe mbështetëse
       1.7.15 Administrimi publik dhe mbrojtja; Sigurimi social i detyrueshëm
       1.7.16 Arsimi
       1.7.17 Shëndetësia dhe aktivitete të punës sociale
       1.7.18 Arte, argëtim dhe çlodhje
       1.7.19 Aktivitete të tjera shërbimi
       1.7.20 Aktivitete të familjeve si punëdhënës; Aktivitete të prodhimit të mallrave e shërbimeve të familjeve për përd. e vet
       1.7.21 Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare
    1.8 Lezhë
       1.8.1 Bujqësia, Pyjet, Peshkimi
       1.8.2 Industria nxjerrëse
       1.8.3 Industria përpunuese
       1.8.4 Energjia elektrike, furnizimi me gaz, avull dhe ajër i kondicionuar
       1.8.5 Furnizimi me ujë, aktivitete të trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave, mbetjeve
       1.8.6 Ndërtimi
       1.8.7 Tregtia me shumicë dhe me pakicë; Riparimi i automjeteve dhe motoçikletave
       1.8.8 Transporti dhe magazinimi
       1.8.9 Akomodimi dhe shërbimi ushqimor
       1.8.10 Informacioni dhe komunikacioni
       1.8.11 Aktivitete financiare dhe të sigurimit
       1.8.12 Aktivitete të pasurive të paluajtëshme
       1.8.13 Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike
       1.8.14 Shërbime administrative dhe mbështetëse
       1.8.15 Administrimi publik dhe mbrojtja; Sigurimi social i detyrueshëm
       1.8.16 Arsimi
       1.8.17 Shëndetësia dhe aktivitete të punës sociale
       1.8.18 Arte, argëtim dhe çlodhje
       1.8.19 Aktivitete të tjera shërbimi
       1.8.20 Aktivitete të familjeve si punëdhënës; Aktivitete të prodhimit të mallrave e shërbimeve të familjeve për përd. e vet
       1.8.21 Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare
    1.9 Të tjera
       1.9.1 Bujqësia, Pyjet, Peshkimi
       1.9.2 Industria nxjerrëse
       1.9.3 Industria përpunuese
       1.9.4 Energjia elektrike, furnizimi me gaz, avull dhe ajër i kondicionuar
       1.9.5 Furnizimi me ujë, aktivitete të trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave, mbetjeve
       1.9.6 Ndërtimi
       1.9.7 Tregtia me shumicë dhe me pakicë; Riparimi i automjeteve dhe motoçikletave
       1.9.8 Transporti dhe magazinimi
       1.9.9 Akomodimi dhe shërbimi ushqimor
       1.9.10 Informacioni dhe komunikacioni
       1.9.11 Aktivitete financiare dhe të sigurimit
       1.9.12 Aktivitete të pasurive të paluajtëshme
       1.9.13 Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike
       1.9.14 Shërbime administrative dhe mbështetëse
       1.9.15 Administrimi publik dhe mbrojtja; Sigurimi social i detyrueshëm
       1.9.16 Arsimi
       1.9.17 Shëndetësia dhe aktivitete të punës sociale
       1.9.18 Arte, argëtim dhe çlodhje
       1.9.19 Aktivitete të tjera shërbimi
       1.9.20 Aktivitete të familjeve si punëdhënës; Aktivitete të prodhimit të mallrave e shërbimeve të familjeve për përd. e vet
       1.9.21 Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org