Seri Kohore

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA MONETARE » NORMAT E INTERESIT
Përshkrimi: Normat e interesit të huave të reja të KJF-ve sipas qëllimit të përdorimit
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Normat mesatare të ponderuara të interesit të huave të reja mujore të korporatave jofinanciare sipas qëllimit të përdorimit dhe monedhës, në përqindje. Përditësuar të dhënat e muajit shtator 2016.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1.1 Norma e interesit e huave të reja në lekë për korporata jofinanciare publike
    1.1.1 Overdraft
    1.1.2 Kapital qarkullues
    1.1.3 Blerje pajisjesh
    1.1.4 Pasuri të paluajtshme
    1.1.5 Hua të tjera
1.2 Norma e interesit e huave të reja në USD për korporata jofinanciare publike
    1.2.1 Overdraft
    1.2.2 Kapital qarkullues
    1.2.3 Blerje pajisjesh
    1.2.4 Pasuri të paluajtshme
    1.2.5 Hua të tjera
1.3 Norma e interesit e huave të reja në EUR për korporata jofinanciare publike
    1.3.1 Overdraft
    1.3.2 Kapital qarkullues
    1.3.3 Blerje pajisjesh
    1.3.4 Pasuri të paluajtshme
    1.3.5 Hua të tjera
2.1 Norma e interesit e huave të reja në lekë për korporata jofinanciare private
    2.1.1 Overdraft
    2.1.2 Kapital qarkullues
    2.1.3 Hua për çelje biznesi
    2.1.4 Blerje pajisjesh
    2.1.5 Pasuri të paluajtshme
    2.1.6 Hua për investime në instrumenta financiare
2.2 Norma e interesit e huave të reja në USD për korporata jofinanciare private
    2.2.1 Overdraft
    2.2.2 Kapital qarkullues
    2.2.3 Hua për çelje biznesi
    2.2.4 Blerje pajisjesh
    2.2.5 Pasuri të paluajtshme
    2.2.6 Hua për investime në instrumenta financiare
2.3 Norma e interesit e huave të reja në EUR për korporata jofinanciare private
    2.3.1 Overdraft
    2.3.2 Kapital qarkullues
    2.3.3 Hua për çelje biznesi
    2.3.4 Blerje pajisjesh
    2.3.5 Pasuri të paluajtshme
    2.3.6 Hua për investime në instrumenta financiare
3.1 Norma e interesit e huave të reja në lekë për korporata jofinanciare publike dhe private
3.2 Norma e interesit e huave të reja në USD për korporata jofinanciare publike dhe private
3.3 Norma e interesit e huave të reja në EUR për korporata jofinanciare publike dhe private

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org