Seri Kohore

Periudha: 3Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA MONETARE » KREDITË
Përshkrimi: Huatë sipas monedhës dhe rrethit.
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Gjendje në fund të tremujorit në milionë lekë.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Totali i huave
    1.1 Tiranë
       1.1.1 Në lekë
       1.1.2 Në euro (EUR)
       1.1.3 Në dollarë (USD)
       1.1.4 Në monedha të tjera
    1.2 Durrës
       1.2.1 Në lekë
       1.2.2 Në euro (EUR)
       1.2.3 Në dollarë (USD)
       1.2.4 Në monedha të tjera
    1.3 Elbasan
       1.3.1 Në lekë
       1.3.2 Në euro (EUR)
       1.3.3 Në dollarë (USD)
       1.3.4 Në monedha të tjera
    1.4 Shkodër
       1.4.1 Në lekë
       1.4.2 Në euro (EUR)
       1.4.3 Në dollarë (USD)
       1.4.4 Në monedha të tjera
    1.5 Korçë
       1.5.1 Në lekë
       1.5.2 Në euro (EUR)
       1.5.3 Në dollarë (USD)
       1.5.4 Në monedha të tjera
    1.6 Vlorë
       1.6.1 Në lekë
       1.6.2 Në euro (EUR)
       1.6.3 Në dollarë (USD)
       1.6.4 Në monedha të tjera
    1.7 Fier
       1.7.1 Në lekë
       1.7.2 Në euro (EUR)
       1.7.3 Në dollarë (USD)
       1.7.4 Në monedha të tjera
    1.8 Lezhë
       1.8.1 Në lekë
       1.8.2 Në euro (EUR)
       1.8.3 Në dollarë (USD)
       1.8.4 Në monedha të tjera
    1.9 Të tjera
       1.9.1 Në lekë
       1.9.2 Në euro (EUR)
       1.9.3 Në dollarë (USD)
       1.9.4 Në monedha të tjera

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org