Seri Kohore

Periudha: 3Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA MONETARE » KREDITË
Përshkrimi: Huatë për individët sipas rrethit dhe qëllimit të përdorimit
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Gjendja në fund të tremujorit në milionë lekë.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Totali i huave për individët
    1.1 Tiranë
       1.1.1 Hua konsumatore
       1.1.2 Hua për blerje banesash
       1.1.3 Hua të tjera
    1.2 Durrës
       1.2.1 Hua konsumatore
       1.2.2 Hua për blerje banesash
       1.2.3 Hua të tjera
    1.3 Elbasan
       1.3.1 Hua konsumatore
       1.3.2 Hua për blerje banesash
       1.3.3 Hua të tjera
    1.4 Shkodër
       1.4.1 Hua konsumatore
       1.4.2 Hua për blerje banesash
       1.4.3 Hua të tjera
    1.5 Korçë
       1.5.1 Hua konsumatore
       1.5.2 Hua për blerje banesash
       1.5.3 Hua të tjera
    1.6 Vlorë
       1.6.1 Hua konsumatore
       1.6.2 Hua për blerje banesash
       1.6.3 Hua të tjera
    1.7 Fier
       1.7.1 Hua konsumatore
       1.7.2 Hua për blerje banesash
       1.7.3 Hua të tjera
    1.8 Lezhë
       1.8.1 Hua konsumatore
       1.8.2 Hua për blerje banesash
       1.8.3 Hua të tjera
    1.9 Të tjera
       1.9.1 Hua konsumatore
       1.9.2 Hua për blerje banesash
       1.9.3 Hua të tjera

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org