Seri Kohore

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA TE SEKTORIT TE JASHTEM » REZERVA NDERKOMBETARE
Përshkrimi: Moduli i rezervës ndërkombëtare dhe likuiditetit në valutë të huaj
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Tabela paraqet stokun e zërave përbërës të modilit të rezervës. Zërat janë të shprehur në milionë usd dhe në bazë mujore. Tabela është kompiluar sipas guidës së modulit të rezervës dhe likuiditetit në valutë të huaj.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
I Mjetet e rezervës zyrtare dhe mjete të tjera në monedhë të huaj
    I-1 Mjetet e rezervës zyrtare  
       I-1.1 Rezervat në monedhë të huaj
          I-1.1.1 Letra me vlerë 
          I-1.1.2 Monedha, kartëmonedha dhe depozita me: 
             I-1.1.2.a banka qendrore të huaja, BIS dhe FMN 
             I-1.1.2.b banka me qendër në vendin raportues
             I-1.1.2.c banka me qendër jashtë vendit raportues
       I-1.2 Pozicioni rezervë në Fond 
       I-1.3 SDR 
       I-1.4 Ari
          vëllimi në milion Onc
       I-1.5 Mjete të tjera të rezervës
          I-1.5.1 Derivativë financiarë 
          I-1.5.2 Hua jorezidentëve jo-banka
          I-1.5.3 Të tjera 
    I-2 Mjete të tjera në monedhë të huaj
       I-2.1 letra me vlerë të papërfshira në mjetet e rezervës zyrtare
       I-2.2 depozita të papërfshira në mjetet e rezervës zyrtare
       I-2.3 hua të papërfshira në mjetet e rezervës zyrtare 
       I-2.4 derivativë financiare të papërfshirë në mjetet e rezervës zyrtare
       I-2.5 ar i papërfshirë në mjetet e rezervës zyrtare
       I-2.6 të tjera 
II Tërheqjet neto afatshkurtra të parapërcaktuara nga mjetet në valutë
    II-1 Hua, letra me vlerë dhe depozita në valutë
       II-1.a -1 muaj
       II-1.b 1-3 muaj
       II-1.c 3 muaj -1 vit
       II-1.1 Flukse dalëse(-)
          II-1.1.1 Principali
             II-1.1.1.a -1 muaj
             II-1.1.1.b 1-3 muaj
             II-1.1.1.c 3 muaj -1 vit
          II-1.1.2 Interesi
             II-1.1.2.a -1 muaj
             II-1.1.2.b 1-3 muaj
             II-1.1.2.c 3 muaj -1 vit
       II-1.2 Flukse hyrëse(+)
          II-1.2.1 Principali
             II-1.2.1.a -1 muaj
             II-1.2.1.b 1-3 muaj
             II-1.2.1.c 3 muaj -1 vit
          II-1.2.2 Interesi
             II-1.2.2.a -1 muaj
             II-1.2.2.b 1-3 muaj
             II-1.2.2.c 3 muaj -1 vit
    II-2 Pozicione në blerje dhe në shitje në kontrata të ardhshme dhe me afat në valutë kundrejt monedhës vendase
       II-2.1 Pozicione në shitje (-)
          II-2.1.a -1 muaj
          II-2.1.b 1-3 muaj
          II-2.1.c 3 muaj -1 vit
       II-2.2 Pozicione në blerje (+)
          II-2.2.a -1 muaj
          II-2.2.b 1-3 muaj
          II-2.2.c 3 muaj -1 vit
    II-3 Të tjera
       II-3.a -1 muaj
       II-3.b 1-3 muaj
       II-3.c 3 muaj -1 vit
       II-3.1 flukse dalëse të lidhura me marrëveshjet e riblerjeve (–)
          II-3.1.a -1 muaj
          II-3.1.b 1-3 muaj
          II-3.1.c 3 muaj -1 vit
       II-3.2 flukse hyrëse të lidhura me marrëveshjet e kundërta të riblerjeve (+)
          II-3.2.a -1 muaj
          II-3.2.b 1-3 muaj
          II-3.2.c 3 muaj -1 vit
       II-3.3 kredi tregtare (-)
          II-3.3.a -1 muaj
          II-3.3.b 1-3 muaj
          II-3.3.c 3 muaj -1 vit
       II-3.4 kredi tregtare (+)
          II-3.4.a -1 muaj
          II-3.4.b 1-3 muaj
          II-3.4.c 3 muaj -1 vit
       II-3.5 llogari të tjera të pagueshme (-)
          II-3.5.a -1 muaj
          II-3.5.b 1-3 muaj
          II-3.5.c 3 muaj -1 vit
       II-3.6 llogari të tjera të arkëtueshme(+)
          II-3.6.a -1 muaj
          II-3.6.b 1-3 muaj
          II-3.6.c 3 muaj -1 vit
III Tërheqjet neto afatshkurtra të kushtëzuara nga burimet në valutë
    III-1 Detyrime të kushtëzuara në valutë
       III-1.a -1 muaj
       III-1.b 1-3 muaj
       III-1.c 3 muaj -1 vit
       III-1.1 Garanci të mbështetura me kolateral mbi borxhin
          III-1.1.a -1 muaj
          III-1.1.b 1-3 muaj
          III-1.1.c 3 muaj -1 vit
       III-1.2 Detyrime të tjera të kushtëzuara
          III-1.2.a -1 muaj
          III-1.2.b 1-3 muaj
          III-1.2.c 3 muaj -1 vit
    III-2 Letra me vlerë të huaja të emetuara me opsione të lidhura me to
    III-3 Linja krediti të pakushtëzuara të pa tërhequra të ofruara nga:
       III-3.a -1 muaj
       III-3.b 1-3 muaj
       III-3.c 3 muaj -1 vit
       III-3.1 banka qendrore të huaja, BIS, IMF, dhe organizata ndërkombëtare të tjera
       III-3.2 banka dhe institucione të tjera financiare me qendër në vendin raportues (+)
       III-3.3 banka dhe institucione të tjera financiare me qendër jashtë vendit raportues (+)
    III-4 Linja krediti të pakushtëzuara të pa tërhequra të ofruara për:
       III-4.a -1 muaj
       III-4.b 1-3 muaj
       III-4.c 3 muaj -1 vit
       III-4.1 banka qendrore të huaja, BIS, IMF, dhe organizata ndërkombëtare të tjera
       III-4.2 banka dhe institucione të tjera financiare me qendër në vendin raportues (-)
       III-4.3 banka dhe institucione të tjera  financiare me qendër jashtë vendit raportues (-)
    III-5 Pozicione të gjata dhe të shkurtra në opsione në valutë kundrejt monedhës vendase
       III-5.1 Pozicione në shitje
       III-5.2 Pozicione në blerje
IV Zëra Memo
    IV-1 Për tu raportuar me frekuencën dhe afatin standard të raportimit
       IV-1.1 borxh afatshkurtër në monedhë vendase i indeksuar me kursin e këmbimit
       IV-1.2 instrumente financiare të emetuara në valutë dhe të pagueshme në mënyra të tjera
       IV-1.3 mjete të vëna peng
          IV-1.3.1 të përfshira në mjetet e rezervës
          IV-1.3.2 të përfshira në mjetet e tjera në monedhë të huaj
       IV-1.4 letra me vlerë të dhëna hua dhe nën marrëveshje riblerjeje
       IV-1.5 derivativë financiarë
          IV-1.5.1 kontrata "forwards" 
          IV-1.5.2 kontrata "futures" 
          IV-1.5.3 marrëveshje swaps 
          IV-1.5.4 opsione
          IV-1.5.5 të tjera
       IV-1.6 derivativë financiarë me maturitet më të madh se një vit
    IV-2 Për tu raportuar me frekuencë më të vogël
       IV-2.1 Përbërja e rezervës sipas monedhave
          IV-2.1.1 monedha që përfshihen në shportën e SDR
          IV-2.1.2 monedha që nuk përfshihen në shportën e SDR

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org