Seri Kohore

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA BANKARE
Përshkrimi: Tregues të shëndetit financiar (në përqindje)
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Tabela paraqet të dhëna të agreguara për Treguesit e Shëndetit Financiar (FSI) për bankat pjesëmarrëse në sektorin bankar shqiptar. Mars 2014-dhjetor 2015 të dhënat janë me periodicitet tremujor. Nga janar 2016 të dhënat kanë periodicitet mujor (përjashtim bëjnë treguesit 1.1). Në dhjetor 2017 është rishikuar seria kohore si rezultat i përafrimeve metodologjike me udhëzuesin për Hartimin e FSI, FMN, viti 2006. Rishikuar: Treguesit e përllogaritur mbi të ardhurat bruto dhe kthimi nga aktivet.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Tregues me bazë kapitalin
1.1 Kapitali rregullator ndaj aktiveve të ponderuara me rrezik (në %)
1.1.1 Kapitali rregullator (mln lekë)
1.1.2 Aktive të ponderuara me rrezik (mln lekë)
1.2 Kapitali rregullator i nivelit I ndaj aktiveve të ponderuara me rrezik (në %)
1.3 Kapitali ndaj totalit të aktiveve
1.3.1 Kapitali rregullator i nivelit I ndaj totalit të aktiveve
1.3.2 Kapitali rregullator ndaj totalit të aktiveve (në %)
1.3.3 Kapitali aksioner ndaj totalit të aktiveve (në %)
1.4 Huatë me probleme neto nga provigjonet ndaj kapitalit (në %)
1.4.1 Huatë me probleme neto nga provigjonet ndaj kapitalit rregullator të nivelit I (në %)
1.4.2 Huatë me probleme neto nga provigjonet ndaj kapitalit rregullator (në %)
1.4.3 Huatë me probleme neto nga provigjonet ndaj kapitalit aksioner (në %)
1.5 Kthimi nga kapitali (ROE) (bazë vjetore) (në %)
1.6 Pozicioni i hapur neto ne valutë ndaj kapitalit (në %)
1.6.1 Pozicioni i hapur neto ne valutë ndaj kapitalit rregullator të nivelit I (në %)
1.6.2 Pozicioni i hapur neto në valutë ndaj kapitalit rregullator (në %)
1.6.3 Pozicioni i hapur neto në valutë ndaj kapitalit aksioner (në %)
2 Tregues me bazë aktivet
2.1 Aktive likuide ndaj totalit të aktiveve (metoda e gjerë)
2.2 Aktive likuide ndaj totalit të aktiveve (metoda bazë)
2.3 Aktive likuide ndaj detyrimeve afatshkurtra (deri në një vit) (metoda e gjerë)
2.4 Aktive likuide ndaj detyrimeve afatshkurtra (deri në një vit) (metoda bazë)
2.5 Kthimi nga aktivet (ROA) (bazë vjetore) (fitimi neto para taksave)
2.6 Huatë me probleme (bruto) ndaj totalit të huave (në %)
3 Tregues të të ardhurave dhe shpenzimeve
3.1 Marzhi i interesave ndaj të ardhurave bruto
3.2 Shpenzime jointeresi ndaj të ardhurave bruto
4 Të tjera
4.1 Numri i bankave

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org