Seri Kohore

Periudha: 3Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA BANKARE
Përshkrimi: Të ardhurat dhe shpenzimet për sistemin bankar (në milionë lekë)
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Udhëzuesi për hartimin e FSI, FMN, viti 2006.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1. Të ardhura nga interesi
    1.1 Të ardhurat bruto nga interesi
    1.2 minus provigjonet për interesin e përllogaritur për aktivet me probleme
2. Shpenzime interesi
3. Të ardhurat neto nga interesi (1-2)
4. Të ardhura jo nga interesi
    4.1 Gjoba dhe komisione të arkëtueshme
    4.2 Humbjet ose fitimet nga instrumentat financiarë
    4.3 Fitimi nga pjesëmarrjet në shoqëri të lidhura
    4.4 Të ardhura të tjera
5. Të ardhurat bruto (3+4)
6. Shpenzime jo interesi
    6.1 Shpenzime për personelin
    6.2 Shpenzime të tjera
7. Provigjonet (neto)
    7.1 Provigjonet për kreditë e humbura
    7.2 Provigjonet për mjete të tjera financiare
8. Të ardhurat neto (përpara zërave të jashtëzakonshëm) (5-(6+7))
9. Zëra të jashtëzakonshëm
10. Taksat mbi të ardhurat
11. Të ardhurat neto (pas zërave të jashtëzakonshëm) (8-(9+10))

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org