Borxhi i Jashtëm Bruto

Periudha: 3Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA TE SEKTORIT TE JASHTEM » BORXHI I JASHTEM
Përshkrimi: Stoku i Borxhit të Jashtëm Bruto
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Tabela paraqet stokun e zërave përbërës të borxhit të jashtëm bruto, sipas sektorëve, afateve të maturimit dhe instrumenteve. Zërat janë të shprehur në milionë euro dhe në bazë tre mujore. Tabela është kompiluar sipas Manualit 6 të Bilancit të Pagesave.Publikimi i datës 10 shtator 2018, paraqet të dhëna të rishikuara për vitin 2017, si pasojë e: konsolidimit me të dhënat e PIN dhe BJB.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
A Stoku i Borxhit të Jashtëm Bruto
    1 Qeveria e Përgjithshme
       1.1 Afat-shkurtër
          1.1.1 Monedha dhe depozita
          1.1.2 Tituj borxhi
          1.1.3 Hua
          1.1.4 Kredi tregtare dhe paradhënie
          1.1.5 Detyrime të tjera borxhi
       1.2 Afat-gjatë
          1.2.1 Alokimet e SDR-së
          1.2.2 Monedha dhe depozita
          1.2.3 Tituj borxhi
          1.2.4 Hua
          1.2.5 Kredi tregtare dhe paradhënie
          1.2.6 Detyrime të tjera borxhi
    2 Banka Qendrore
       2.1 Afat-shkurtër
          2.1.1 Monedha dhe depozita
          2.1.2 Tituj borxhi
          2.1.3 Hua
          2.1.4 Kredi tregtare dhe paradhënie
          2.1.5 Detyrime të tjera borxhi
       2.2 Afat-gjatë
          2.2.1 Alokimet e SDR-së
          2.2.2 Monedha dhe depozita
          2.2.3 Tituj borxhi
          2.2.4 Hua
          2.2.5 Kredi tregtare dhe paradhënie
          2.2.6 Detyrime të tjera borxhi
    3 Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
       3.1 Afat-shkurtër
          3.1.1 Monedha dhe depozita
          3.1.2 Tituj borxhi
          3.1.3 Hua
          3.1.4 Kredi tregtare dhe paradhënie
          3.1.5 Detyrime të tjera borxhi
       3.2 Afat-gjatë
          3.2.1 Monedha dhe depozita
          3.2.2 Tituj borxhi
          3.2.3 Hua
          3.2.4 Kredi tregtare dhe paradhënie
          3.2.5 Detyrime të tjera borxhi
    4 Sektorë të Tjerë
       4.1 Afat-shkurtër
          4.1.1 Monedha dhe depozita
          4.1.2 Tituj borxhi
          4.1.3 Hua
          4.1.4 Kredi tregtare dhe paradhënie
          4.1.5 Detyrime të tjera borxhi
       4.2 Afat-gjatë
          4.2.1 Monedha dhe depozita
          4.2.2 Tituj borxhi
          4.2.3 Hua
          4.2.4 Kredi tregtare dhe paradhënie
          4.2.5 Detyrime të tjera borxhi
    5 Investimi Direkt: Huatë Ndërkompani
       5.1 Detyrime borxhi të ndërmarrjeve të investimit direkt ndaj investitorëve direktë
       5.2 Detyrime borxhi të investitorëve direktë ndaj ndërmarrjeve të investimit direkt
       5.3 Detyrime borxhi ndaj ndërmarrjeve të lidhura

Borxhi i Jashtëm Bruto

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org