Të dhënat kryesore për Pozicionin e Investimeve Ndërkombëtare (PIN)

Periudha: 3Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA TE SEKTORIT TE JASHTEM » POZICIONI I INVESTIMEVE NDERKOMBETARE
Përshkrimi: Pozicioni i investimeve ndërkombëtare - tremujore
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Tabela paraqet stokun e zërave përbërës të mjeteve dhe detyrimeve financiare të pozicionit të investimeve ndërkombëtare sipas instrumenteve, sektorëve dhe maturitetit. Zërat janë të shprehur në milionë euro dhe në bazë tremujore. Tabela është kompiluar sipas Manualit 6 të Bilancit të Pagesave.Publikimi i datës 24 shtator 2018, paraqet të dhëna të rishikuara për vitin 2017, si pasojë e: konsolidimit me të dhënat e Bilancit të Pagesave, Borxhit të Jashtëm.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
A-B Pozicioni neto
A Mjetet
    A1      Investime direkte
       A1.1           Kapitali dhe aksionet në fondet e investimeve
          A1.1.1                Investitori direkt në ndërmarrjet e investimit direkt
          A1.1.2                Ndërmarrjet e investimit direkt tek investitori direkt (investim i kundërt)
          A1.1.3                Ndërmjet ndërmarrjve të idhura
       A1.2           Instrumentet e borxhit
          A1.2.1                Investitori direkt në ndërmarrjet e investimit direkt
          A1.2.2                Ndërmarrjet e investimit direkt tek investitori direkt (investim i kundërt)
          A1.2.3                Ndërmjet ndërmarrjve të idhura
          A1.2.a                Nga të cilat: Tituj borxhi
             A1.2.a.1                     Investitori direkt në ndërmarrjet e investimit direkt
             A1.2.a.2                     Ndërmarrjet e investimit direkt tek investitori direkt (investim i kundërt)
             A1.2.a.3                     Ndërmjet ndërmarrjve të idhura
    A2      Investime portofoli
       A2.1           Kapitali dhe aksionet në fondet e investimeve
          A2.1.1                Banka Qendrore
          A2.1.2                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
          A2.1.3                Qeveria e Përgjithshme
          A2.1.4                Sektorë të Tjerë
             A2.1.4.1                     Korporata të tjera financiare
             A2.1.4.2                     Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
       A2.2           Tituj borxhi
          A2.2.1                Banka Qendrore
             A2.2.1.1                     Afat shkurtër
             A2.2.1.2                     Afat gjatë
          A2.2.2                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
             A2.2.2.1                     Afat shkurtër
             A2.2.2.2                     Afat gjatë
          A2.2.3                Qeveria e Përgjithshme
             A2.2.3.1                     Afat shkurtër
             A2.2.3.2                     Afat gjatë
          A2.2.4                Sektorë të Tjerë
             A2.2.4.1                     Afat shkurtër
             A2.2.4.2                     Afat gjatë
             A2.2.4.a                     Korporata të tjera financiare
             A2.2.4.b                     Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
    A3      Derivativë financiarë
       A3.1           Banka Qendrore
       A3.2           Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
       A3.3           Qeveria e Përgjithshme
       A3.4           Sektorë të Tjerë
          A3.4.1                Korporata të tjera financiare
          A3.4.2                Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
    A4      Investime të tjera
       A4.1           Kapitale të tjera
       A4.2           Monedha dhe depozita
          A4.2.1                Banka Qendrore
             A4.2.1.1                     Afat shkurtër
             A4.2.1.2                     Afat gjatë
          A4.2.2                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
             A4.2.2.1                     Afat shkurtër
             A4.2.2.2                     Afat gjatë
          A4.2.3                Qeveria e Përgjithshme
             A4.2.3.1                     Afat shkurtër
             A4.2.3.2                     Afat gjatë
          A4.2.4                Sektorë të Tjerë
             A4.2.4.1                     Afat shkurtër
             A4.2.4.2                     Afat gjatë
             A4.2.4.a                     Korporata të tjera financiare
             A4.2.4.b                     Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
       A4.3           Hua
          A4.3.1                Banka Qendrore
             A4.3.1.1                     Kredi dhe hua me FMN-në (me përjashtim të rezervave)
             A4.3.1.2                     Të tjera afat shkurtra
             A4.3.1.3                     Të tjera afat gjata
          A4.3.2                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
             A4.3.2.1                     Afat shkurtër
             A4.3.2.2                     Afat gjatë
          A4.3.3                Qeveria e Përgjithshme
             A4.3.3.1                     Kredi dhe hua me FMN-në (me përjashtim të rezervave)
             A4.3.3.2                     Të tjera afat shkurtra
             A4.3.3.3                     Të tjera afat gjata
          A4.3.4                Sektorë të Tjerë
             A4.3.4.1                     Afat shkurtër
             A4.3.4.2                     Afat gjatë
             A4.3.4.a                     Korporata të tjera financiare
             A4.3.4.b                     Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
       A4.4           Sigurime, pensione dhe skema standarde garancish
          A4.4.1                Banka Qendrore
          A4.4.2                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
          A4.4.3                Qeveria e Përgjithshme
          A4.4.4                Sektorë të Tjerë
       A4.5           Kredi tregtare dhe paradhënie
          A4.5.1                Banka Qendrore
             A4.5.1.1                     Afat shkurtër
             A4.5.1.2                     Afat gjatë
          A4.5.2                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
             A4.5.2.1                     Afat shkurtër
             A4.5.2.2                     Afat gjatë
          A4.5.3                Qeveria e Përgjithshme
             A4.5.3.1                     Afat shkurtër
             A4.5.3.2                     Afat gjatë
          A4.5.4                Sektorë të Tjerë
             A4.5.4.1                     Afat shkurtër
             A4.5.4.2                     Afat gjatë
             A4.5.4.a                     Korporata të tjera financiare
             A4.5.4.b                     Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
       A4.6           Llogari të tjera të arkëtueshme
          A4.6.1                Banka Qendrore
             A4.6.1.1                     Afat shkurtër
             A4.6.1.2                     Afat gjatë
          A4.6.2                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
             A4.6.2.1                     Afat shkurtër
             A4.6.2.2                     Afat gjatë
          A4.6.3                Qeveria e Përgjithshme
             A4.6.3.1                     Afat shkurtër
             A4.6.3.2                     Afat gjatë
          A4.6.4                Sektorë të Tjerë
             A4.6.4.1                     Afat shkurtër
             A4.6.4.2                     Afat gjatë
             A4.6.4.a                     Korporata të tjera financiare
             A4.6.4.b                     Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
    A5      Mjetet e rezervës
       A5.1           Ari monetar
          A5.1.1                Shufra ari
          A5.1.2                Llogari ari të paalokuara
       A5.2           SDR
       A5.3           Pozicioni i rezervës në Fond
       A5.4           Mjetet të tjera të rezervës
          A5.4.1                Monedha dhe depozita
             A5.4.1.1                     Pretendime me autoritet monetare
             A5.4.1.2                     Pretendime me njësi të tjera
          A5.4.2                Tituj
             A5.4.2.1                     Tituj borxhi
             A5.4.2.2                     Kapitali dhe aksionet në fondet e investimeve
          A5.4.3                Derivativë financiarë
          A5.4.4                Pretendime të tjera
B Detyrimet
    B1      Investime direkte
       B1.1           Kapitali dhe aksionet në fondet e investimeve
          B1.1.1                Investitori direkt në ndërmarrjet e investimit direkt
          B1.1.2                Ndërmarrjet e investimit direkt tek investitori direkt (investim i kundërt)
          B1.1.3                Ndërmjet ndërmarrjve të idhura
       B1.2           Instrumentet e borxhit
          B1.2.1                Investitori direkt në ndërmarrjet e investimit direkt
          B1.2.2                Ndërmarrjet e investimit direkt tek investitori direkt (investim i kundërt)
          B1.2.3                Ndërmjet ndërmarrjve të idhura
          B1.2.a                Nga të cilat: Tituj borxhi
             B1.2.a.1                     Investitori direkt në ndërmarrjet e investimit direkt
             B1.2.a.2                     Ndërmarrjet e investimit direkt tek investitori direkt (investim i kundërt)
             B1.2.a.3                     Ndërmjet ndërmarrjve të idhura
    B2      Investime portofoli
       B2.1           Kapitali dhe aksionet në fondet e investimeve
          B2.1.1                Banka Qendrore
          B2.1.2                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
          B2.1.3                Qeveria e Përgjithshme
          B2.1.4                Sektorë të Tjerë
             B2.1.4.1                     Korporata të tjera financiare
             B2.1.4.2                     Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
       B2.2           Tituj borxhi
          B2.2.1                Banka Qendrore
             B2.2.1.1                     Afat shkurtër
             B2.2.1.2                     Afat gjatë
          B2.2.2                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
             B2.2.2.1                     Afat shkurtër
             B2.2.2.2                     Afat gjatë
          B2.2.3                Qeveria e Përgjithshme
             B2.2.3.1                     Afat shkurtër
             B2.2.3.2                     Afat gjatë
          B2.2.4                Sektorë të Tjerë
             B2.2.4.1                     Afat shkurtër
             B2.2.4.2                     Afat gjatë
             B2.2.4.a                     Korporata të tjera financiare
             B2.2.4.b                     Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
    B3      Derivativë financiarë
       B3.1           Banka Qendrore
       B3.2           Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
       B3.3           Qeveria e Përgjithshme
       B3.4           Sektorë të Tjerë
          B3.4.1                Korporata të tjera financiare
          B3.4.2                Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
    B4      Investime të tjera
       B4.1           Kapitale të tjera
       B4.2           Monedha dhe depozita
          B4.2.1                Banka Qendrore
             B4.2.1.1                     Afat shkurtër
             B4.2.1.2                     Afat gjatë
          B4.2.2                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
             B4.2.2.1                     Afat shkurtër
             B4.2.2.2                     Afat gjatë
             B4.2.2.a                     Nga të cilat: pozicionet ndërbankare
          B4.2.3                Qeveria e Përgjithshme
             B4.2.3.1                     Afat shkurtër
             B4.2.3.2                     Afat gjatë
          B4.2.4                Sektorë të Tjerë
             B4.2.4.1                     Afat shkurtër
             B4.2.4.2                     Afat gjatë
             B4.2.4.a                     Korporata të tjera financiare
             B4.2.4.b                     Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
       B4.3           Hua
          B4.3.1                Banka Qendrore
             B4.3.1.1                     Kredi dhe hua me FMN-në (me përjashtim të rezervave)
             B4.3.1.2                     Të tjera afat shkurtra
             B4.3.1.3                     Të tjera afat gjata
          B4.3.2                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
             B4.3.2.1                     Afat shkurtër
             B4.3.2.2                     Afat gjatë
          B4.3.3                Qeveria e Përgjithshme
             B4.3.3.1                     Kredi dhe hua me FMN-në (me përjashtim të rezervave)
             B4.3.3.2                     Të tjera afat shkurtra
             B4.3.3.3                     Të tjera afat gjata
          B4.3.4                Sektorë të Tjerë
             B4.3.4.1                     Afat shkurtër
             B4.3.4.2                     Afat gjatë
             B4.3.4.a                     Korporata të tjera financiare
             B4.3.4.b                     Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
       B4.4           Sigurime, pensione dhe skema standarde garancish
          B4.4.1                Banka Qendrore
          B4.4.2                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qëndrore
          B4.4.3                Qeveria e Përgjithshme
          B4.4.4                Sektorë të Tjerë
       B4.5           Kredi tregtare dhe paradhënie
          B4.5.1                Banka Qendrore
             B4.5.1.1                     Afat shkurtër
             B4.5.1.2                     Afat gjatë
          B4.5.2                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
             B4.5.2.1                     Afat shkurtër
             B4.5.2.2                     Afat gjatë
          B4.5.3                Qeveria e Përgjithshme
             B4.5.3.1                     Afat shkurtër
             B4.5.3.2                     Afat gjatë
          B4.5.4                Sektorë të Tjerë
             B4.5.4.1                     Afat shkurtër
             B4.5.4.2                     Afat gjatë
             B4.5.4.a                     Korporata të tjera financiare
             B4.5.4.b                     Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
       B4.6           Llogari të tjera të pagueshme - të tjera
          B4.6.1                Banka Qendrore
             B4.6.1.1                     Afat shkurtër
             B4.6.1.2                     Afat gjatë
          B4.6.2                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
             B4.6.2.1                     Afat shkurtër
             B4.6.2.2                     Afat gjatë
          B4.6.3                Qeveria e Përgjithshme
             B4.6.3.1                     Afat shkurtër
             B4.6.3.2                     Afat gjatë
          B4.6.4                Sektorë të Tjerë
             B4.6.4.1                     Afat shkurtër
             B4.6.4.2                     Afat gjatë
             B4.6.4.a                     Korporata të tjera financiare
             B4.6.4.b                     Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
       B4.7           SDR

Pozicioni i Investimeve Ndërkombëtare (PIN)

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org