Të dhënat kryesore për Pozicionin e Investimeve Ndërkombëtare (PIN)

Kërkim

 Tabela  Treguesi

Agregate

Pozicioni:Agregate » STATISTIKA TE SEKTORIT TE JASHTEM » POZICIONI I INVESTIMEVE NDERKOMBETARE
 • POZICIONI I INVESTIMEVE NDERKOMBETARE
 • - Fluksi tremujor i ID-detyrime sipas aktivitetit ekonomik - M6BP [Banka e Shqipërise] (3Mujore)
 • - Fluksi tremujor i investimeve direkte-detyrime sipas shteteve - M6BP [Banka e Shqipërise] (3Mujore)
 • - Pozicioni i investimeve ndërkombëtare - tremujore [Banka e Shqipërise] (3Mujore)
  • - A-B  - Pozicioni neto
  • - A - Mjetet
  • -      A1 -      Investime direkte
  • -           A1.1 -           Kapitali dhe aksionet në fondet e investimeve
  • -                A1.1.1 -                Investitori direkt në ndërmarrjet e investimit direkt
  • -                A1.1.2 -                Ndërmarrjet e investimit direkt tek investitori direkt (investim i kundërt)
  • -                A1.1.3 -                Ndërmjet ndërmarrjve të idhura
  • -           A1.2 -           Instrumentet e borxhit
  • -                A1.2.1 -                Investitori direkt në ndërmarrjet e investimit direkt
  • -                A1.2.2 -                Ndërmarrjet e investimit direkt tek investitori direkt (investim i kundërt)
  • -                A1.2.3 -                Ndërmjet ndërmarrjve të idhura
  • -                A1.2.a -                Nga të cilat: Tituj borxhi
  • -                     A1.2.a.1 -                     Investitori direkt në ndërmarrjet e investimit direkt
  • -                     A1.2.a.2 -                     Ndërmarrjet e investimit direkt tek investitori direkt (investim i kundërt)
  • -                     A1.2.a.3 -                     Ndërmjet ndërmarrjve të idhura
  • -      A2 -      Investime portofoli
  • -           A2.1 -           Kapitali dhe aksionet në fondet e investimeve
  • -                A2.1.1 -                Banka Qendrore
  • -                A2.1.2 -                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
  • -                A2.1.3 -                Qeveria e Përgjithshme
  • -                A2.1.4 -                Sektorë të Tjerë
  • -                     A2.1.4.1 -                     Korporata të tjera financiare
  • -                     A2.1.4.2 -                     Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
  • -           A2.2 -           Tituj borxhi
  • -                A2.2.1 -                Banka Qendrore
  • -                     A2.2.1.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     A2.2.1.2 -                     Afat gjatë
  • -                A2.2.2 -                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
  • -                     A2.2.2.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     A2.2.2.2 -                     Afat gjatë
  • -                A2.2.3 -                Qeveria e Përgjithshme
  • -                     A2.2.3.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     A2.2.3.2 -                     Afat gjatë
  • -                A2.2.4 -                Sektorë të Tjerë
  • -                     A2.2.4.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     A2.2.4.2 -                     Afat gjatë
  • -                     A2.2.4.a -                     Korporata të tjera financiare
  • -                     A2.2.4.b -                     Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
  • -      A3 -      Derivativë financiarë
  • -           A3.1 -           Banka Qendrore
  • -           A3.2 -           Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
  • -           A3.3 -           Qeveria e Përgjithshme
  • -           A3.4 -           Sektorë të Tjerë
  • -                A3.4.1 -                Korporata të tjera financiare
  • -                A3.4.2 -                Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
  • -      A4 -      Investime të tjera
  • -           A4.1 -           Kapitale të tjera
  • -           A4.2 -           Monedha dhe depozita
  • -                A4.2.1 -                Banka Qendrore
  • -                     A4.2.1.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     A4.2.1.2 -                     Afat gjatë
  • -                A4.2.2 -                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
  • -                     A4.2.2.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     A4.2.2.2 -                     Afat gjatë
  • -                A4.2.3 -                Qeveria e Përgjithshme
  • -                     A4.2.3.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     A4.2.3.2 -                     Afat gjatë
  • -                A4.2.4 -                Sektorë të Tjerë
  • -                     A4.2.4.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     A4.2.4.2 -                     Afat gjatë
  • -                     A4.2.4.a -                     Korporata të tjera financiare
  • -                     A4.2.4.b -                     Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
  • -           A4.3 -           Hua
  • -                A4.3.1 -                Banka Qendrore
  • -                     A4.3.1.1 -                     Kredi dhe hua me FMN-në (me përjashtim të rezervave)
  • -                     A4.3.1.2 -                     Të tjera afat shkurtra
  • -                     A4.3.1.3 -                     Të tjera afat gjata
  • -                A4.3.2 -                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
  • -                     A4.3.2.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     A4.3.2.2 -                     Afat gjatë
  • -                A4.3.3 -                Qeveria e Përgjithshme
  • -                     A4.3.3.1 -                     Kredi dhe hua me FMN-në (me përjashtim të rezervave)
  • -                     A4.3.3.2 -                     Të tjera afat shkurtra
  • -                     A4.3.3.3 -                     Të tjera afat gjata
  • -                A4.3.4 -                Sektorë të Tjerë
  • -                     A4.3.4.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     A4.3.4.2 -                     Afat gjatë
  • -                     A4.3.4.a -                     Korporata të tjera financiare
  • -                     A4.3.4.b -                     Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
  • -           A4.4 -           Sigurime, pensione dhe skema standarde garancish
  • -                A4.4.1 -                Banka Qendrore
  • -                A4.4.2 -                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
  • -                A4.4.3 -                Qeveria e Përgjithshme
  • -                A4.4.4 -                Sektorë të Tjerë
  • -           A4.5 -           Kredi tregtare dhe paradhënie
  • -                A4.5.1 -                Banka Qendrore
  • -                     A4.5.1.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     A4.5.1.2 -                     Afat gjatë
  • -                A4.5.2 -                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
  • -                     A4.5.2.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     A4.5.2.2 -                     Afat gjatë
  • -                A4.5.3 -                Qeveria e Përgjithshme
  • -                     A4.5.3.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     A4.5.3.2 -                     Afat gjatë
  • -                A4.5.4 -                Sektorë të Tjerë
  • -                     A4.5.4.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     A4.5.4.2 -                     Afat gjatë
  • -                     A4.5.4.a -                     Korporata të tjera financiare
  • -                     A4.5.4.b -                     Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
  • -           A4.6 -           Llogari të tjera të arkëtueshme
  • -                A4.6.1 -                Banka Qendrore
  • -                     A4.6.1.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     A4.6.1.2 -                     Afat gjatë
  • -                A4.6.2 -                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
  • -                     A4.6.2.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     A4.6.2.2 -                     Afat gjatë
  • -                A4.6.3 -                Qeveria e Përgjithshme
  • -                     A4.6.3.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     A4.6.3.2 -                     Afat gjatë
  • -                A4.6.4 -                Sektorë të Tjerë
  • -                     A4.6.4.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     A4.6.4.2 -                     Afat gjatë
  • -                     A4.6.4.a -                     Korporata të tjera financiare
  • -                     A4.6.4.b -                     Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
  • -      A5 -      Mjetet e rezervës
  • -           A5.1 -           Ari monetar
  • -                A5.1.1 -                Shufra ari
  • -                A5.1.2 -                Llogari ari të paalokuara
  • -           A5.2 -           SDR
  • -           A5.3 -           Pozicioni i rezervës në Fond
  • -           A5.4 -           Mjetet të tjera të rezervës
  • -                A5.4.1 -                Monedha dhe depozita
  • -                     A5.4.1.1 -                     Pretendime me autoritet monetare
  • -                     A5.4.1.2 -                     Pretendime me njësi të tjera
  • -                A5.4.2 -                Tituj
  • -                     A5.4.2.1 -                     Tituj borxhi
  • -                     A5.4.2.2 -                     Kapitali dhe aksionet në fondet e investimeve
  • -                A5.4.3 -                Derivativë financiarë
  • -                A5.4.4 -                Pretendime të tjera
  • - B - Detyrimet
  • -      B1 -      Investime direkte
  • -           B1.1 -           Kapitali dhe aksionet në fondet e investimeve
  • -                B1.1.1 -                Investitori direkt në ndërmarrjet e investimit direkt
  • -                B1.1.2 -                Ndërmarrjet e investimit direkt tek investitori direkt (investim i kundërt)
  • -                B1.1.3 -                Ndërmjet ndërmarrjve të idhura
  • -           B1.2 -           Instrumentet e borxhit
  • -                B1.2.1 -                Investitori direkt në ndërmarrjet e investimit direkt
  • -                B1.2.2 -                Ndërmarrjet e investimit direkt tek investitori direkt (investim i kundërt)
  • -                B1.2.3 -                Ndërmjet ndërmarrjve të idhura
  • -                B1.2.a -                Nga të cilat: Tituj borxhi
  • -                     B1.2.a.1 -                     Investitori direkt në ndërmarrjet e investimit direkt
  • -                     B1.2.a.2 -                     Ndërmarrjet e investimit direkt tek investitori direkt (investim i kundërt)
  • -                     B1.2.a.3 -                     Ndërmjet ndërmarrjve të idhura
  • -      B2 -      Investime portofoli
  • -           B2.1 -           Kapitali dhe aksionet në fondet e investimeve
  • -                B2.1.1 -                Banka Qendrore
  • -                B2.1.2 -                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
  • -                B2.1.3 -                Qeveria e Përgjithshme
  • -                B2.1.4 -                Sektorë të Tjerë
  • -                     B2.1.4.1 -                     Korporata të tjera financiare
  • -                     B2.1.4.2 -                     Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
  • -           B2.2 -           Tituj borxhi
  • -                B2.2.1 -                Banka Qendrore
  • -                     B2.2.1.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     B2.2.1.2 -                     Afat gjatë
  • -                B2.2.2 -                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
  • -                     B2.2.2.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     B2.2.2.2 -                     Afat gjatë
  • -                B2.2.3 -                Qeveria e Përgjithshme
  • -                     B2.2.3.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     B2.2.3.2 -                     Afat gjatë
  • -                B2.2.4 -                Sektorë të Tjerë
  • -                     B2.2.4.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     B2.2.4.2 -                     Afat gjatë
  • -                     B2.2.4.a -                     Korporata të tjera financiare
  • -                     B2.2.4.b -                     Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
  • -      B3 -      Derivativë financiarë
  • -           B3.1 -           Banka Qendrore
  • -           B3.2 -           Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
  • -           B3.3 -           Qeveria e Përgjithshme
  • -           B3.4 -           Sektorë të Tjerë
  • -                B3.4.1 -                Korporata të tjera financiare
  • -                B3.4.2 -                Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
  • -      B4 -      Investime të tjera
  • -           B4.1 -           Kapitale të tjera
  • -           B4.2 -           Monedha dhe depozita
  • -                B4.2.1 -                Banka Qendrore
  • -                     B4.2.1.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     B4.2.1.2 -                     Afat gjatë
  • -                B4.2.2 -                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
  • -                     B4.2.2.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     B4.2.2.2 -                     Afat gjatë
  • -                     B4.2.2.a -                     Nga të cilat: pozicionet ndërbankare
  • -                B4.2.3 -                Qeveria e Përgjithshme
  • -                     B4.2.3.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     B4.2.3.2 -                     Afat gjatë
  • -                B4.2.4 -                Sektorë të Tjerë
  • -                     B4.2.4.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     B4.2.4.2 -                     Afat gjatë
  • -                     B4.2.4.a -                     Korporata të tjera financiare
  • -                     B4.2.4.b -                     Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
  • -           B4.3 -           Hua
  • -                B4.3.1 -                Banka Qendrore
  • -                     B4.3.1.1 -                     Kredi dhe hua me FMN-në (me përjashtim të rezervave)
  • -                     B4.3.1.2 -                     Të tjera afat shkurtra
  • -                     B4.3.1.3 -                     Të tjera afat gjata
  • -                B4.3.2 -                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
  • -                     B4.3.2.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     B4.3.2.2 -                     Afat gjatë
  • -                B4.3.3 -                Qeveria e Përgjithshme
  • -                     B4.3.3.1 -                     Kredi dhe hua me FMN-në (me përjashtim të rezervave)
  • -                     B4.3.3.2 -                     Të tjera afat shkurtra
  • -                     B4.3.3.3 -                     Të tjera afat gjata
  • -                B4.3.4 -                Sektorë të Tjerë
  • -                     B4.3.4.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     B4.3.4.2 -                     Afat gjatë
  • -                     B4.3.4.a -                     Korporata të tjera financiare
  • -                     B4.3.4.b -                     Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
  • -           B4.4 -           Sigurime, pensione dhe skema standarde garancish
  • -                B4.4.1 -                Banka Qendrore
  • -                B4.4.2 -                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qëndrore
  • -                B4.4.3 -                Qeveria e Përgjithshme
  • -                B4.4.4 -                Sektorë të Tjerë
  • -           B4.5 -           Kredi tregtare dhe paradhënie
  • -                B4.5.1 -                Banka Qendrore
  • -                     B4.5.1.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     B4.5.1.2 -                     Afat gjatë
  • -                B4.5.2 -                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
  • -                     B4.5.2.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     B4.5.2.2 -                     Afat gjatë
  • -                B4.5.3 -                Qeveria e Përgjithshme
  • -                     B4.5.3.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     B4.5.3.2 -                     Afat gjatë
  • -                B4.5.4 -                Sektorë të Tjerë
  • -                     B4.5.4.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     B4.5.4.2 -                     Afat gjatë
  • -                     B4.5.4.a -                     Korporata të tjera financiare
  • -                     B4.5.4.b -                     Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
  • -           B4.6 -           Llogari të tjera të pagueshme - të tjera
  • -                B4.6.1 -                Banka Qendrore
  • -                     B4.6.1.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     B4.6.1.2 -                     Afat gjatë
  • -                B4.6.2 -                Korporata Depozituese, me përjashtim të Bankës Qendrore
  • -                     B4.6.2.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     B4.6.2.2 -                     Afat gjatë
  • -                B4.6.3 -                Qeveria e Përgjithshme
  • -                     B4.6.3.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     B4.6.3.2 -                     Afat gjatë
  • -                B4.6.4 -                Sektorë të Tjerë
  • -                     B4.6.4.1 -                     Afat shkurtër
  • -                     B4.6.4.2 -                     Afat gjatë
  • -                     B4.6.4.a -                     Korporata të tjera financiare
  • -                     B4.6.4.b -                     Korporata jo-financiare, ekonomi shtëpiake dhe IJF në shërbim të ekonomive shtëpiake
  • -           B4.7 -           SDR
 • - Stoku tremujor i ID-detyrime sipas aktivitetit ekonomik - M6BP [Banka e Shqipërise] (3Mujore)
 • - Stoku tremujor i investimeve direkte-detyrime sipas shteteve - M6BP [Banka e Shqipërise] (3Mujore)


Pozicioni i Investimeve Ndërkombëtare (PIN)

Kontakto

  Departamenti i Statistikave Financiare;
  Banka e Shqipërisë,
  Sheshi Skënderbej Nr. 1,
  Tiranë, Shqipëri

  E-mail: statistics@bankofalbania.org