BANKA E SHQIPËRISË

DEKLARATË PËR SHTYP
Mbi ndërhyrjet në tregun e parasë dhe në tregun valutor gjatë tremujorit të tretë të vitit 2020

Data e publikimit: 30.12.2020

 

1.1. Operacione të tregut të hapur dhe faktorët që kanë ndikuar mungesën e likuiditetit në sistemin bankar

Në tremujorin e tretë të vitit 2020, ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë (BSH) në tregun e parasë konsistuan në operacione të tregut të hapur për injektim likuiditeti.

Injektimi mesatar ditor nëpërmjet operacioneve injektuese të likuiditetit me maturim 1-13 javë, është rritur më tej gjatë periudhës në 40.05 mld lekë, kundrejt përkatësisht 33.63 mld lekë dhe 27.34 mld lekë në dy 3-mujorët e mëparshëm dhe 31.26 mld lekë në 3-mujorin e tretë të vitit 2019.

Lexo tekstin e plotë