Të përgjithshme

Banka e Shqipërisë e ka ligjërisht të ndaluar të ndihmojë financiarisht dhe të sponsorizojë, këdo dhe në çdo formë. Më konkretisht, në ligjin 8269/1997, "Për Bankën e Shqipërisë", i ndryshuar, neni 4, pika a, shprehimisht thuhet " ... Përveçse kur është parashikuar me ligj, Banka e Shqipërisë nuk jep ndihmë financiare në formë kredie, huaje të drejtpërdrejtë ose donacioni,...".

Individët, kompanitë, organizatat jofitimprurëse etj., nuk mund të çelin llogari bankare pranë Bankës së Shqipërisë. Këtë shërbim e ofrojnë bankat e tjera të sistemit tonë bankar, që ndryshe quhen banka tregtare. Në Bankën e Shqipërisë mund të kenë llogari vetëm bankat tregtare dhe qeveria.

Gjithashtu, Banka e Shqipërisë nuk ofron kredi për individët dhe për subjekte të tjera të sipërpërmendura. Ky është një shërbim që publikut i ofrohet nga bankat tregtare.