Njoftime për tendera

Shërbimi i konsulencës për studim-projektimin e një objekti të Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shërbimi i konsulencës për studim-projektimin e një objekti të Bankës së Shqipërisë”, me fond limit 28,000,000 Lekë.


Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit të disa pajisjeve UPS të sallave operatore të Bankës së Shqipërisë

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2,165,500 Lekë'.

1 deri 2 nga 2
Faqe 1 nga 1