Njoftime për tendera

Implementimi i sistemit të vëzhgimit në ambientet e Bankës së Shqipërisë

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 116,000,000 Lekë.


Shërbimi i konsulencës për studim-projektimin e një objekti të Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shërbimi i konsulencës për studim-projektimin e një objekti të Bankës së Shqipërisë”, me fond limit 28,000,000 Lekë.


Blerje pajisje ‘Armë elektroshok’ për nevojat e Bankës së Shqipërisë”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 4,194,000 Lekë”.


Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit të disa pajisjeve UPS të sallave operatore të Bankës së Shqipërisë
‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2,165,500 Lekë”.

Kryerje shërbimesh për zhvillimin dhe prodhimin e produkteve të një fushate informuese për nevojat e Bankës së Shqipërisë
‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 7,225,368 Lekë'
1 deri 5 nga 5
Faqe 1 nga 1