Njoftime për tendera

Sigurimi i pronës për disa objekte të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare
Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 6,800,000 Lekë

Shërbimi i mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemit të kondicionimit në godinën qëndrore të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjecare

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 3,400,000 Lekë.


Blerje pjesë këmbimi, mirëmbajtje dhe riparim i automjeteve të Bankës së Shqipërisë për një periudhë një vjeçare

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 4,000,000 Lekë.


Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit të ashensorëve në godinat e Bankës së Shqipërisë
Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,840,000 Lekë

Shërbim konsulence në fushën e redaktimit (proofreading) në gjuhën angleze për përcjelljen në publik të informacionit të BSH për vitin 2019

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Ftesë për kuotim kombëtare”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 472,000 Lekë”.


“Shtypja e monedhave metalike përkujtimore për qëllime numizmatike ‘200 Lekë’ dhe ‘100 Lekë’, pa kurs ligjor, për nevojat e Bankës së Shqipërisë”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar i shoqëruar me ftesa direkte kandidatëve të huaj”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 54,345,000Lekë”.


Realizimi i lidhjes online ndërmjet godinave të Bankës së Shqipërisë për një periudhë tre vjeçare

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 9,720,000 Lekë.


Sigurimi i koleksioneve të muzeut të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare
Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,515,000 Lekë

Shërbimi 3-vjeçar i mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve të mbrojtjes elektronike në objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë
Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 27,000,000 Lekë

Blerje e suportit vjetor të produkteve “McAfee Endpoint Protection Advanced Suite” - 500 licenca dhe “McAfee Complete Data Protection” - 80 licenca

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,629,600 Lekë.

1 deri 10 nga 15
Faqe 1 nga 2