Njoftime për tendera

Shtypja e botimeve të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 5,115,000 Lekë”.


Blerje e suportit 2-vjeçar të pajisjeve SAN Switch

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 8,790,000 Lekë”.


Blerje bojëra (toner) për printer dhe fotokopje për nevojat e Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 5,000,000 Lekë”.


Blerje dhe instalim i sistemeve të mbrojtjes elektronike në një objekt të Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 172,459,000 Lekë”.


Blerje Blu Diesel dhe benzinë pa plumb 95 oktan, për nevojat e Bankës së Shqipërisë në Tiranë dhe në degë, për një periudhë një vjeçare

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 24,500,000 Lekë”.


Shërbimi i pastrim-higjienizimit dhe dezinfektimit të ambienteve të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë tre vjeçare

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 57,337,500 Lekë”.


Blerje e suportit vjetor të produkteve Fortinet (FortiGate 301E)

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,453,000 Lekë”.


Përzgjedhja e vlerësuesve të pavarur, për lidhjen e marrëveshjes kuadër 3-vjeçare, për qëllimet e ndërhyrjes së jashtëzakonshme të Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Procedurë e veçantë, sipas pikës 5.1 të Aneksit të Vendimit të Këshillit Mbikëqyrës nr. 55, datë 07.12.2022”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 15,000,000 Lekë”.

1 deri 8 nga 8
Faqe 1 nga 1