Njoftime për tendera

Rinovim i suportit vjetor për produktin Data Protector të Bankës së Shqipërisë

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 3,500,000 Lekë”.


Blerje e suportit vjetor për serverat e tipit Lenovo/IBM System të Bankës së Shqipërisë

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,568,000 Lekë”.


Realizimi i infrastrukturës së rrjetit Wireless për rilokimin pranë një godine të Bankës së Shqipërisë

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 4,790,000 Lekë.

1 deri 3 nga 3
Faqe 1 nga 1