Njoftime për tendera

Blerja dhe implementimi i upgrade të infrastrukturës së sigurisë në rrjetin e Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i Hapur Ndërkombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 63,000,000 Lekë”.


Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemit të kondicionimit në godinën qendrore të Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2,200,000 Lekë”.


Blerje pajisje kancelarie për nevojat e Bankës së Shqipërisë për një periudhë një vjeçare

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,000,000 Lekë”.


Mirëmbajtja e sistemeve të alarmit në degët e Bankës së Shqipërisë për një periudhë tre vjeçare

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 9,000,000 Lekë”.


Blerje letër fashetimi për makinat BPS, plasmas për makinat NotaPack dhe shirit plastik, për nevojat e Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2,456,000 Lekë”.

1 deri 5 nga 5
Faqe 1 nga 1