Njoftime për tendera

Përzgjedhja e agjencisë së udhëtimit për pajisjen e stafit të Bankës së Shqipërisë me bileta udhëtimi, përgjatë një periudhe një vjeçare

“Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Proçedurë e veçantë, sipas vendimit të Këshillit Mbikëqyrës nr. 65, datë 26.11.2014, i ndryshuar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 27,000,000 Lekë”.


Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemit të kondicionimit në godinën qendrore të Bankës së Shqipërisë
Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2,200,000 Lekë.

Blerje e suportit vjetor të produkteve Fortinet (FortiGate 301E)
Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,650,000 Lekë.

Shërbimi 3-vjeçar i mirëmbajtjes së sistemeve të mbrojtjes elektronike Honeywell, në objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 8,400,000 Lekë.

1 deri 4 nga 4
Faqe 1 nga 1