Njoftime për tendera

Blerje pajisje informatike printer dhe skaner për nevojat e Bankës së Shqipërisë

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 7,718,000 Lekë.


Blerje e suportit vjetor të produkteve Cisco

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 11,100,000 Lekë.


Blerje pajisje kancelarie dhe bojëra (toner) printera & fotokopje për nevojat e Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare
Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 6,500,000 Lekë.

Shërbimi katering në ambientet e Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 10,200,000 Lekë.

1 deri 4 nga 4
Faqe 1 nga 1