Njoftime për tendera

Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit të ashensorëve në godinat e Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2,000,000 Lekë”.


Blerje 24 copë pajisje pistoleta muskul paralizuese (electric shock) për nevojat e Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 5,600,000 Lekë”.


Blerje dy stabilizatorë tensioni për nevojat e Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 3,774,120 Lekë”.


Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit të disa kondicionerëve dhe sistemeve të kondicionimit në disa nga godinat dhe në degët e Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 3,200,000 Lekë”.


Blerje pjesë këmbimi, mirëmbajtje dhe riparim të automjeteve të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 6,000,000 Lekë”.


Sigurimi i pronës për disa objekte të Bankës së Shqipërisë për një periudhë një vjeçare

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 10,638,000 Lekë”.


Suport 3-vjecar për Servera NAS, për nevojat e Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 12,600,000 Lekë (4,200,000 Lekë/ vit)”.

1 deri 7 nga 7
Faqe 1 nga 1