Njoftime për tendera

Blerje letër format A4 për nevojat e Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,500,000 Lekë.


Blerje e programit dhe 3 licencave të tij, për regjistrimin e inventarit dixhital të koleksionit të Muzeut të Bankës së Shqipërisë

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 870,300 Lekë.


Blerje e suportit vjetor të produktit ‘Fire Eye’

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,657,000 Lekë.


Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit të disa pajisjeve UPS të sallave operatore të Bankës së Shqipërisë

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2,165,500 Lekë.


Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit te ashensorëve ne godinat e Bankës se Shqipërisë

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2,000,000 Lekë.


Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit të disa pajisjeve UPS të dhomave të serverëve të Bankës së Shqipërisë

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,577,000 Lekë.

1 deri 6 nga 6
Faqe 1 nga 1