Njoftime për tendera

Shërbimi i pastrim-higjienizimit dhe i dezinfektimit të ambienteve të Bankës së Shqipërisë për një periudhë një vjeçare

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 14,760,000 Lekë”.


Blerje pajisje dhe aksesorë të sistemeve të mbrojtjes elektronike për nevojat e Bankës së Shqipërisë

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 3,718,400 Lekë”.


Blerje 5 copë makina sortimi për nevojat e degëve të Bankës së Shqipërisë
Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar shoqeruar me ftesa direkte kandidateve te huaj”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 40,365,000 Lekë ose 323,700 Euro

Blerje makine shkaterrimi monedhash metalike per nevojat e Bankes se Shqiperise

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar shoqeruar me ftesa direkte kandidateve te huaj”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 11,775,400 Lekë ose 93,300 Euro”.


“Shtypja e monedhave metalike përkujtimore për qëllime numizmatike ‘200 Lekë’ dhe ‘100 Lekë’, pa kurs ligjor, për nevojat e Bankës së Shqipërisë”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar i shoqëruar me ftesa direkte kandidatëve të huaj”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 45,610,000 Lekë.


Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes së sistemeve të kondicionimit në dhomat e serverëve dhe arkivës së Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes së sistemeve të kondicionimit në dhomat e serverëve dhe arkivës së Bankës së Shqipërisë

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,388,000 Lekë”.


Automatizimi i sistemit përpilues dhe raportues të statistikave të sektorit jashtëm, per nevojat e Bankes se Shqiperise

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar shoqeruar me ftesa direkte kandidateve te huaj”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 37,100,000 Lekë ose 296,000 Euro”.


Blerje dhe instalim I sistemeve te vezhgimit per nevojat e degeve te Bankes se Shqiperise

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: Blerje dhe instalim I sistemeve te vezhgimit per nevojat e degeve te Bankes se Shqiperise

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 126,000,000 Lekë”.

1 deri 8 nga 8
Faqe 1 nga 1