Njoftime për tendera

Rinovimi i Software Subscription për 6 licenca IBM SPSS Statistics

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,442,900 Lekë”.


Sigurimi i koleksioneve të muzeut të Bankës së Shqipërisë për një periudhë një vjeçare

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,600,000 Lekë”.


Mirëmbajtje dhe riparimin e disa pajisjeve UPS të Bankës së Shqipërisë, në Tiranë dhe degët e saj

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2,400,100 Lekë”.


Blerje pajisje kancelarie për nevojat e Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,000,000 Lekë”.


Blerje 24 copë pajisje ‘Armë elektroshok’ për nevojat e Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 5,520,000 Lekë”.


Blerje e suportit vjetor të produkteve “McAfee Complete EndPoint Protection Business” - 580 licenca
Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit ‘Tender i hapur kombëtar’, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,908,200 Lekë.
1 deri 6 nga 6
Faqe 1 nga 1