Njoftime për tendera

Realizimi i mobilimit të ambienteve të brendshme të një godine të Bankës së Shqipërisë

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 91,400,000 Lekë'.


Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes së sistemeve të kondicionimit në dhomat e serverëve dhe arkivën e Bankës së Shqipërisë

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2,000,000 Lekë.


Blerje Blu Diesel dhe benzinë pa plumb 95 oktan, për nevojat e Bankës së Shqipërisë në Tiranë dhe në degë, për një periudhë një vjeçare
‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 15,000,000 Lekë

Shërbimi i konsulencës për studim-projektimin e një objekti të Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shërbimi i konsulencës për studim-projektimin e një objekti të Bankës së Shqipërisë”, me fond limit 28,000,000 Lekë.

1 deri 4 nga 4
Faqe 1 nga 1