Njoftime për tendera

Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit të disa kondicionerëve dhe sistemeve të kondicionimit në disa nga godinat dhe në degët e Bankës së Shqipërisë

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2,700,000 Lekë.


Blerja e suportit vjetor të produkteve Cisco

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 11,100,000 Lekë.


Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit të ashensorëve në godinat e Bankës së Shqipërisë

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2,000,000 Lekë.


Rinovim i Software Subscription për 6 licenca IBM SPSS Statistics

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,500,000 Lekë.


Sigurimi i koleksionit të muzeut të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,600,000 Lekë.


Shërbimi tre vjeçar i mirëmbajtjes të disa sistemeve të mbrojtjes elektronike, në objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 22,500,000 Lekë.

1 deri 6 nga 6
Faqe 1 nga 1