Njoftime për tendera

Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit të disa pajisjeve UPS të sallave operatore të Bankës së Shqipërisë

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2,165,500 Lekë.


Blerje e suportit vjetor të produkteve Fortinet (FortiGate 301E)

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,296,000 Lekë.


Kryerje shërbimesh për zhvillimin dhe prodhimin e produkteve të një fushate informuese për nevojat e Bankës së Shqipërisë
‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 7,225,368 Lekë'

Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit të disa kondicionerëve dhe sistemeve të kondicionimit në disa nga godinat dhe në degët e Bankës së Shqipërisë

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2,900,000 Lekë.

1 deri 4 nga 4
Faqe 1 nga 1