Aksesi në informacion

Programi i transparencës së Bankës së Shqipërisë është hartuar dhe publikuar në përputhje me nenin 7, të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparent veprimtarinë e punës së Bankës së Shqipërisë, përmes paraqitjes së detajuar të tij dhe lehtësisht të kuptueshme në faqen zyrtare /, si dhe përmes prezantimit në mjediset e pritjes së publikut. 

Përditësimi i Programit të Transparencës për Bankën e Shqipërisë  do të vijojë në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

Eda Lamce
Email: [email protected]
Tel: + 355 4 241 93 01/2/3; (ext. 694);
Website: https://www.bankofalbania.org
Adresa: Sheshi Skënderbej. Nr.1 , Tiranë
Orari: E Hënë – E Premte 08:00 – 16:30