Sistemi Raportues Statistikor

Sistemi raportues statistikor përbën tërësinë e formularëve nëpërmjet të cilëve raportohen të dhëna në Bankën e Shqipërisë nga subjektet raportuese për qëllime statistikore.

Për bankat tregtare, formularët e raportimit janë miratuar me vendimin 45/2009 “Mbi raportimet nё Bankёn e Shqipёrisё sipas sistemit raportues tё unifikuar”, i ndryshuar me vendimin 80/2016 dhe vendimin 48/2017 “Për raportimet në Bankën e Shqipërisë të statistikave të normave të interesit”

Për subjektet financiare jobanka, formularët e raportimit janë miratuar me vendimin 65/2013 “Për miratimin e sistemit raportues për subjektet financiare jobanka”.

Për shoqëritë e kursim kreditit dhe unionet e tyre, formularët e raportimit janë miratuar me vendimin 71/2020  të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës të Shqipërisë . 

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: [email protected]