Regjistrim online

I nderuar lexues!

Duke plotësuar informacionet e mëposhtme, ju mund të përfitoni nga shërbimi i njoftimeve automatike të Bankës së Shqipërisë. Nëpërmjet këtij shërbimi, çdo mesnatë, sistemet e Bankës do t'ju njoftojnë në postën tuaj elektronike rreth ndryshimeve apo të rejave në argumentet e përzgjedhur nga Ju.

Emri * Mbiemri
Adresa elektronike * Vendlindja
Shënim: Fushat e shënuara me ( * ) duhet të plotësohen detyrimisht.

 

Zgjidhni kategoritë e informacionit për të cilat jeni të interesuar:

Legjislacioni Bankar Zgjidhni :  të gjitha  / asnjërën
Operacionet MonetareBurime Njerëzore dhe Juridik
Politikë MonetareShërbime Logjistike
Mbikëqyrje BankarePa Përcaktuar
Ndërhyrje e Jashtëzakonshme
Publikime Zgjidhni :  të gjitha  / asnjërën
Raporti Vjetor
Raport i Politikës MonetareRaporti i Stabilitetit Financiar
Raporti Vjetor i MbikëqyrjesBuletini Zyrtar
Raport Mujor StatistikorBankingu qendror
Revista EkonomikeTë reja shkencore
Materiale StudimoreAnaliza vrojtimi
Te tjeraSeria e librave të Konferencave
Botime te vecantaBotime edukative
Njoftime për Shtyp Zgjidhni :  të gjitha  / asnjërën
Prezantime nga GuvernatoriNjoftime për shtyp
Deklarata të Bankës së ShqipërisëKonferencë shtypi
Njoftime të Këshillit Mbikëqyrës
Kursi i këmbimit
Ankande të Bonove të Thesarit
Normat e interesit të BSH
Ankande të Obligacioneve