Planifikimi i ndërhyrjes së jashtëzakonshme

Banka e Shqipërisë harton planin dhe përzgjedh strategjinë e ndërhyrjes së jashtëzakonshme.

Strategjia përcakton mënyrën se si do të zbatohet ndërhyrja e jashtëzakonshme në një bankë në vështirësi. Banka e Shqipërisë e përzgjedh strategjinë në mënyrë që të mundësojë vazhdimësinë e funksioneve kritike të bankës si dhe moscenimin e stabilitetit financiar në vend.
Më shumë

Strategjia e ndërhyrjes së jashtëzakonshme përfshihet në planin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme që harton Banka e Shqipërisë, ku detajohen të gjitha hapat që duhen ndjekur në rast se banka është në vështirësi.
Më shumë

Banka ndaj së cilës zbatohet ndërhyrja e jashtëzakonshme, duhet të ketë në bilanc kapacitet të mjaftueshëm për përthithjen e humbjeve.
Më shumë

Banka e Shqipërisë harton planet e ndërhyrjes së jashtëzakonshme duke përdorur informacionin që mbledh nga bankat nëpërmjet disa formularëve standard.
Më shumë